Świadczenia gwarantowane

ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE

W powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przysługują nam konkretne procedury zdrowotne finansowane ze środków publicznych. To tzw. „świadczenia gwarantowane”. Mają do nich prawo osoby ubezpieczone oraz szereg grup, którym przysługuje bezpłatna opieka mimo formalnego braku ubezpieczenia. Mowa o m.in. dzieciach do 18. roku życia, osobach w ciąży, porodzie i połogu, zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz innych grupach. Większość z nas podlega obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu np. zatrudnienia. Osoby niepodlegające temu obowiązkowi ubezpieczenia, np. wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło, mogą się ubezpieczyć dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu.

Poniżej znajdziecie świadczenia gwarantowane z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Macie do nich prawo za darmo w publicznych placówkach – szpitalach, placówkach POZ itp.

ŚWIADCZENIA SZPITALNE

Diagnostyka

 • Mammografia, w tym z kontrastem
 • Histerosalpingografia (kontrast gazowy i cieniujący)
 • TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
 • USG piersi
 • USG macicy nieciężarnej i przydatków
 • RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
 • Badanie mikroskopowe materiału z pochwy/ szyjki macicy/macicy/krocza – rozmaz bakterii, posiew, antybiogram, parazytologia, toksykologia, badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
 • Scyntygrafia jąder
 • RTG nasieniowodów z kontrastem
 • USG gruczołu krokowego
 • USG transwaginalne
 • USG moszny w tym jąder i najądrzy

Diagnostyka prenatalna

 • USG płodu
 • Wewnątrzmaciczna cefalometria
 • Lokalizacja łożyska w USG
 • Echokardiografia płodu
 • Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna
 • Scyntygrafia łożyska
 • pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
 • Badania mikroskopowe pęcherza płodowego/ płodu – rozmaz bakterii, posiew, antybiogram, parazytologia, toksykologia, badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Sterylizacja

Pozbawienie zdolności płodzenia jest penalizowane przez kodeks karny (art. 156). Procedura sterylizacji jest możliwa wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez lekarza wyraźnych wskazań zdrowotnych, czyli sytuacji, gdy kolejna ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, choroby nowotworowe czy stwierdzone wady genetyczne, w wyniku których płód nie będzie miał szans na przeżycie. Jak widać poniżej możliwa jest także refundacja procedur odwracających wazektomię i przywracających drożność jajowodów.

 • obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów
 • obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów
 • czy też wycięcie obu jajowodów
 • przecięcie nasieniowodu
 • zmiażdżenie nasieniowodu
 • podwiązanie i przecięcie nasieniowodu
 • Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
 • Przywrócenie ciągłości rozdzielonego jajowodu

Zabiegi

 • Jednostronna/obustronna zmniejszająca mammoplastyka
 • Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym
 • Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej
 • Zabieg naprawczy krocza
 • Zabieg naprawczy pochwy
 • Zabieg naprawczy sromu

PORADNIE, CZYLI AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

Kto może udzielać  porady z zakresu ginekologii i położnictwa?

 • lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej
 • lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii
 • ginekologicznej i rozrodczości
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie perinatologii

Dostępność badań lub procedur medycznych w poradniach specjalistycznych (ginekologia/położnictwo):

 • badania laboratoryjne i mikrobiologiczne
 • USG z głowicami: przezpochwową, przezbrzuszną, do badania piersi;
 • RTG;
 • mammografia;
 • kolposkopia;
 • krioterapia;
 • elektrokoagulacja

 Kto może udzielać porady z zakresu ginekologii dla dziewcząt?

 • Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Diagnostyka

 • badania na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA – w przypadku wyniku badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy: ASC-US, LSIL, AGC oraz monitorowania stanu pacjentek po leczeniu raka szyjki macicy
 • badania na obecność wirusa / przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV)
 • USG gruczołu krokowego
 • USG transwaginalne
 • USG macicy nieciężarnej i przydatków
 • USG moszny w tym jąder i najądrzy
 • USG piersi
 • Mammografia z kontrastem
 • Mammografia jednej piersi
 • Mammografia obu piersi
 • RTG nasieniowodów z kontrastem

Badania prenatalne-genetyczne

Kryteria kwalifikacji osób wymagających udzielenia świadczenia (min. 1 kryterium):

 1. wiek ciężarnej powyżej 35 lat,
 2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
 3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
 5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu;

Badania:

 • Klasyczne badania cytogenetyczne (techniki prążkowe – prążki GTG, CBG, Ag-NOR, QFQ, RBG i wysokiej rozdzielczości HRBT z analizą mikroskopową chromosomów)
 • Cytogenetyczne badania molekularne (obejmuje analizę FISH – hybrydyzacja in situ z wykorzystaniem fluorescencji – do chromosomów metafazowych i prometafazowych oraz do jąder interfazowych z sondami molekularnymi centromerowymi, malującymi, specyficznymi, telomerowymi, Multicolor-FISH)
 • Badania metodami biologii molekularnej (PCR i jej modyfikacje, RFLP, SSCP, HD, sekwencjonowanie i inne) dobranymi w zależności od wielkości i rodzaju mutacji
 • Badania biochemiczne lub enzymatyczne

Badania prenatalne – obrazowe

Wymagania wobec personelu:

1) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie lub

2) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.

Badania:

 • USG płodu
 • Wewnątrzmaciczna cefalometria
 • Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna
 • Echokardiografia płodu
Dzięki konsultacji genetycznej i przeprowadzeniu badań, o ile są one faktycznie wskazane,  można podjąć kroki zwiększające szanse na prawidłowy przebieg ciąży. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje badanie kariotypu (prywatnie ok. 400-500 zł/osoba) wtedy, gdy lekarz genetyk współpracujący z NFZ widzi wskazania jak  minimum 2 poronienia, czasami też niepłodność, martwe urodzenie czy mocne odchylenia od normy wykazane w badaniach nasienia. Badanie genetyczne materiału po poronieniu nie jest refundowane przez NFZ. Więcej na temat badań po poronieniu. 

Zabiegi w zakresie układu rozrodczego żeńskiego

 • Biopsja kanału szyjki macicy
 • Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
 • Marsupializacja torbieli szyjki macicy
 • Elektrokoagulacja szyjki macicy
 • Laseroterapia zmiany szyjki macicy
 • Kriokonizacja szyjki macicy
 • Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne
 • Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
 • Biopsja pochwy
 • Uwolnienie zrostów sromu
 • Powiększenie wejścia do pochwy
 • Nacięcie sromu/krocza – inne
 • Biopsja sromu
 • Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
 • Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
 • Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w
 • obrębie sromu i krocza
 • Amniocenteza diagnostyczna
 • Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
 • Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
 • Konizacja szyjki macicy
 • Elektrokonizacja szyjki macicy
 • Sztuczna inseminacja

Antykoncepcja

 • Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego
 • Usunięcie innego pesarium pochwowego
 • Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
 • Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
 • Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy
 • Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki leczniczej

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 6listopada 2013r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

PLACÓWKI POZ, CZYLI PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Świadczenia gwarantowane w POZ obejmują:

 •  świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • transport sanitarny.

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, realizowane w warunkach określonych w części II;
 • poradę patronażową realizowaną w warunkach określonych w części III;
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe, realizowane w warunkach określonych w części III;
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 Wizyta patronażowa i testy przesiewowe*

*Wizyta położnej lub pielęgniarki mająca na celu monitorowanie stanu zdrowia Noworodka/niemowlęcia oraz edukację rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych.

 0–6 miesiąc życia

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
 2. Podstawowa ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne badanie wzroku.

 3–4 miesiąc życia

Wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mająca na celu:

1) przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej;
2) w razie stwierdzenia nieprawidłowości – rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.

9 miesiąc życia

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
 4. Wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku, gdy w czasie poprzedniej wizyty stwierdzono zaburzenia stanu zdrowia dziecka.

12 miesiąc życia

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała,obwodu głowy i klatki piersiowej, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

2 lata

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne badanie słuchu.
 4. Test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4 lata

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
 4. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

 5 lat

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
 4. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
 5. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
 6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA UDZIELANA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY

Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w warunkach ambulatoryjnych.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

LISTA PLACÓWEK WG WOJEWÓDZTW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej