ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE NA NFZ

W powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego przysługują nam konkretne procedury zdrowotne finansowane ze środków publicznych. To tzw. „świadczenia gwarantowane”. Poniżej znajdziecie świadczenia gwarantowane na NFZ z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Macie do nich prawo za darmo w publicznych placówkach – szpitalach, placówkach POZ itp.

Do świadczeń gwarantowanych mają prawo osoby ubezpieczone oraz szereg grup, którym przysługuje bezpłatna opieka mimo formalnego braku ubezpieczenia. Mowa o m.in. dzieciach do 18. roku życia, osobach w ciąży, porodzie i połogu, zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz innych grupach. Większość z nas podlega obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu np. zatrudnienia. Osoby niepodlegające temu obowiązkowi ubezpieczenia, np. wykonujące pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło, mogą się ubezpieczyć dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu.

ŚWIADCZENIA SZPITALNE

Diagnostyka

 • Mammografia, w tym z kontrastem
 • Histerosalpingografia (kontrast gazowy i cieniujący)
 • TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
 • USG piersi
 • USG macicy nieciężarnej i przydatków
 • RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
 • Badanie mikroskopowe materiału z pochwy/ szyjki macicy/macicy/krocza – rozmaz bakterii, posiew, antybiogram, parazytologia, toksykologia, badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
 • Scyntygrafia jąder
 • RTG nasieniowodów z kontrastem
 • USG gruczołu krokowego
 • USG transwaginalne
 • USG moszny w tym jąder i najądrzy

Diagnostyka prenatalna

 • USG płodu
 • Wewnątrzmaciczna cefalometria
 • Lokalizacja łożyska w USG
 • Echokardiografia płodu
 • Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna
 • Scyntygrafia łożyska
 • pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
 • Badania mikroskopowe pęcherza płodowego/ płodu – rozmaz bakterii, posiew, antybiogram, parazytologia, toksykologia, badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Sterylizacja

Pozbawienie zdolności płodzenia jest penalizowane przez kodeks karny (art. 156). Procedura sterylizacji jest możliwa wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez lekarza wyraźnych wskazań zdrowotnych, czyli sytuacji, gdy kolejna ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, choroby nowotworowe czy stwierdzone wady genetyczne, w wyniku których płód nie będzie miał szans na przeżycie. Trwają starania nad uznaniem sterylizacji za metodę planowania rodziny.

Jak widać poniżej możliwa jest także refundacja procedur odwracających wazektomię i przywracających drożność jajowodów:

 • obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów
 • obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów
 • czy też wycięcie obu jajowodów
 • przecięcie nasieniowodu
 • zmiażdżenie nasieniowodu
 • podwiązanie i przecięcie nasieniowodu
 • Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
 • Przywrócenie ciągłości rozdzielonego jajowodu

Zabiegi

 • Jednostronna/obustronna zmniejszająca mammoplastyka
 • Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym
 • Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej
 • Zabieg naprawczy krocza
 • Zabieg naprawczy pochwy
 • Zabieg naprawczy sromu

PORADNIE, CZYLI AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 Kto może udzielać  porady z zakresu ginekologii i położnictwa?

 • lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej
 • lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie endokrynologii
 • ginekologicznej i rozrodczości
 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie perinatologii

Dostępność badań lub procedur medycznych w poradniach specjalistycznych (ginekologia/położnictwo):

 • badania laboratoryjne i mikrobiologiczne
 • USG z głowicami: przezpochwową, przezbrzuszną, do badania piersi;
 • RTG;
 • mammografia;
 • kolposkopia;
 • krioterapia;
 • elektrokoagulacja

Kto może udzielać porady z zakresu ginekologii dla dziewcząt?

 • Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Diagnostyka

 • badania na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA – w przypadku wyniku badania cytologicznego wymazu z szyjki macicy: ASC-US, LSIL, AGC oraz monitorowania stanu pacjentek po leczeniu raka szyjki macicy
 • badania na obecność wirusa / przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV)
 • USG gruczołu krokowego
 • USG transwaginalne
 • USG macicy nieciężarnej i przydatków
 • USG moszny w tym jąder i najądrzy
 • USG piersi
 • Mammografia z kontrastem
 • Mammografia jednej piersi
 • Mammografia obu piersi
 • RTG nasieniowodów z kontrastem

Badania prenatalne-genetyczne

Kryteria kwalifikacji osób wymagających udzielenia świadczenia (min. 1 kryterium):

 1. wiek ciężarnej powyżej 35 lat,
 2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
 3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
 5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu;

Badania:

 • Klasyczne badania cytogenetyczne (techniki prążkowe – prążki GTG, CBG, Ag-NOR, QFQ, RBG i wysokiej rozdzielczości HRBT z analizą mikroskopową chromosomów)
 • Cytogenetyczne badania molekularne (obejmuje analizę FISH – hybrydyzacja in situ z wykorzystaniem fluorescencji – do chromosomów metafazowych i prometafazowych oraz do jąder interfazowych z sondami molekularnymi centromerowymi, malującymi, specyficznymi, telomerowymi, Multicolor-FISH)
 • Badania metodami biologii molekularnej (PCR i jej modyfikacje, RFLP, SSCP, HD, sekwencjonowanie i inne) dobranymi w zależności od wielkości i rodzaju mutacji
 • Badania biochemiczne lub enzymatyczne

Badania prenatalne – obrazowe

Wymagania wobec personelu:

1) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie lub

2) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.

Badania:

 • USG płodu
 • Wewnątrzmaciczna cefalometria
 • Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna
 • Echokardiografia płodu
Dzięki konsultacji genetycznej i przeprowadzeniu badań, o ile są one faktycznie wskazane,  można podjąć kroki zwiększające szanse na prawidłowy przebieg ciąży. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje badanie kariotypu (prywatnie ok. 400-500 zł/osoba) wtedy, gdy lekarz genetyk współpracujący z NFZ widzi wskazania jak  minimum 2 poronienia, czasami też niepłodność, martwe urodzenie czy mocne odchylenia od normy wykazane w badaniach nasienia. Badanie genetyczne materiału po poronieniu nie jest refundowane przez NFZ. Więcej na temat badań po poronieniu. 

Zabiegi w zakresie układu rozrodczego żeńskiego

 • Biopsja kanału szyjki macicy
 • Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
 • Marsupializacja torbieli szyjki macicy
 • Elektrokoagulacja szyjki macicy
 • Laseroterapia zmiany szyjki macicy
 • Kriokonizacja szyjki macicy
 • Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne
 • Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
 • Biopsja pochwy
 • Uwolnienie zrostów sromu
 • Powiększenie wejścia do pochwy
 • Nacięcie sromu/krocza – inne
 • Biopsja sromu
 • Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
 • Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
 • Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w
 • obrębie sromu i krocza
 • Amniocenteza diagnostyczna
 • Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
 • Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
 • Konizacja szyjki macicy
 • Elektrokonizacja szyjki macicy
 • Sztuczna inseminacja

Antykoncepcja

 • Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego
 • Usunięcie innego pesarium pochwowego
 • Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
 • Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
 • Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy
 • Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki leczniczej

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 6listopada 2013r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

PLACÓWKI POZ, CZYLI PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Świadczenia gwarantowane w POZ obejmują:

 •  świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • transport sanitarny.

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, realizowane w warunkach określonych w części II;
 • poradę patronażową realizowaną w warunkach określonych w części III;
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe, realizowane w warunkach określonych w części III;
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 Wizyta patronażowa i testy przesiewowe*

*Wizyta położnej lub pielęgniarki mająca na celu monitorowanie stanu zdrowia Noworodka/niemowlęcia oraz edukację rodziców w zakresie jego pielęgnacji i żywienia, wykonywana w warunkach domowych.

 0–6 miesiąc życia

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
 2. Podstawowa ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne badanie wzroku.

 3–4 miesiąc życia

Wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej mająca na celu:

1) przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej;
2) w razie stwierdzenia nieprawidłowości – rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.

9 miesiąc życia

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej.
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
 4. Wizyta patronażowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku, gdy w czasie poprzedniej wizyty stwierdzono zaburzenia stanu zdrowia dziecka.

12 miesiąc życia

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała,obwodu głowy i klatki piersiowej, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne badanie wzroku i słuchu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

2 lata

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary: masy i długości ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne badanie słuchu.
 4. Test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4 lata

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
 4. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

 5 lat

 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego – pomiary wzrostu i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI).
 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego.
 3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu.
 4. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
 5. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
 6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA UDZIELANA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY

Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w warunkach ambulatoryjnych.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

LISTA PLACÓWEK WG WOJEWÓDZTW

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 

Podobne artykuły