Komentarz Federacji do sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania ustawy o planowaniu rodziny w 2014 roku

W związku z opublikowaniem sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny sporządziła komentarz do tegoż sprawozdania, który został przesłany do Prezes Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu RP.

W komentarzu Federacja podkreśliła przede wszystkim bardzo późny termin publikacji sprawozdania (rok 2016), niepełne statystyki, brak bardzo wielu kluczowych dla obrazu stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce  informacji, mylący i nieprecyzyjny sposób przedstawiania danych oraz brak jakiejkolwiek analizy zjawiska na podstawie szczątkowych, ale jednak zaprezentowanych danych. Podobne do Federacji stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich. Federacja w swoim komentarzu podaje wiele informacji (również liczbowych) dotyczących wykonywania ustawy, których zabrakło w sprawozdaniu Rady Ministrów. Formułuje także adresowane do Rady Ministrów rekomendacje zmian znajdujące oparcie w zaleceniach kierowanych do polskiego rządu przez Komisarza ds. Praw Człowieka Rady Europy, Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ oraz Komitet Praw Człowieka ONZ.

Przeczytaj komentarz.

Powiązane treści