APELE MIĘDZYNARODOWE O ODRZUCENIE PROJEKTÓW ZAKAZU ABORCJI I EDUKACJI SEKSUALNEJ

W związku z pierwszym czytaniem w Sejmie projektów ustaw dotyczących wprowadzenia zakazu aborcji i edukacji seksualnej w Polsce, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zaalarmowała społeczność międzynarodowa i zaapelowała do różnych partnerów i podmiotów o zajęcie stanowiska. Oto zestawiamy apele otrzymane od osób i podmiotów międzynarodowych, którzy wzywają Sejm do odrzucenia tych projektów ustaw, które w sposób nieodwracalny naruszyłyby zobowiązania międzynarodowe Polski z zakresu poszanowania praw człowieka.

Deputowane i deputowani Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, powtarzają, że są to projekty skandaliczne, dotkliwie uderzające w prawa kobiet do zdrowia i prawa dzieci i młodzieży do edukacji seksualnej opartej na nauce i dostosowanej do wieku. Ponadto  podmioty zgodnie twierdzą, że tematy aborcji i edukacji seksualnej nie powinny być poddawane debacie w Sejmie w warunkach ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19.

   

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy w dniu 14 kwietnia ponowiła swój apel o odrzucenie spornych projektów ustaw, wskazując, że idą w całkowicie odmiennych kierunkach, niż proponowała w swoich wcześniejszych rekomendacjach. Komisarz wezwała polskie władze do pilnego zapewnienia skutecznego dostępu do bezpiecznej i legalnej opieki aborcyjnej w Polsce, której brak już od wielu lat poważnie pozbawia kobiety i dziewczęta możliwości praktycznej realizacji ich praw oraz ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. “Zamiast prób delegalizowania aborcji i spychania jej jeszcze głębiej do podziemia, Polska powinna zalegalizować aborcję na żądanie kobiety we wczesnym okresie ciąży, a także w późniejszym okresie – przez cały czas trwania ciąży – w celu ochrony życia i zdrowia kobiet oraz zagwarantowania wolności od nieludzkiego lub poniżającego traktowania”, podsumowała Komisarz.

170 parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych skierowało pismo do Marszałkini Sejmu z wnioskiem o odrzucenie spornych projektów. “Parlamentarzyści są oburzeni tym, jak władze wykorzystują pandemię COVID-19 i wprowadzone obostrzenia, żeby osiągnąć cel ograniczenia dostępu kobiet do zdrowia reprodukcyjnego, przy jednoczesnym naruszeniu godności kobiet.”

Ekspertki i eksperci działający w procedurach specjalnych ONZ zaapelowali do polskich parlamentarzystów o odrzucenie obu projektów, gdyż „chodzi tu o fundamentalne prawa kobiet i dziewczynek”. Dziękujemy: Meskerem Geset Techane, Elizabeth Broderick, Aldzie Facio, Ivanie RadačIć, Melissie Upreti z Grupy Roboczej ds. dyskryminacji wobec kobiet i dziewczynek, Karimie Bennoune, Specjalnej Sprawozdawczyni ds. Kultury, Dainiusowi Pūras, Specjalnemu Sprawozdawcy ds. zdrowia fizycznego i psychicznego   oraz Dubravce Šimonović, Specjalnej Sprawozdawczyni ds. przemocy  wobec kobiet.

Ponad 100 organizacji pozarządowych i sieci europejskich organizacji pozarządowych z Europy w swoim apelu także zwraca się do państwa o odrzucenie tych projektów ustaw w pierwszym czytaniu. Organizacje pozarządowe wyrażają swoje oburzenie ciągłymi próbami ograniczania praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce. Przypominają one, że jak sporne projekty ustaw wejdą w życie, zdrowie i dobrostan kobiet i młodzieży w Polsce będzie poważnie zagrożony zaś Polska złamie wiążące ją zobowiązania międzynarodowe. Proponowane zmiany w prawie naruszyłyby wiele fundamentalnych praw człowieka takich jak prawo do życia, zdrowia, równości, prywatności, dostępu do informacji, nauki, naruszałyby one także zakaz dyskryminacji i nieludzkiego traktowania. Organizacje te przypominają, że instytucje i organy międzynarodowe niejednokrotnie wzywały Polskę do podejmowania reform w kwestii zapewnienia dostępu aborcji i konieczności zapewnienia edukacji seksualnej.

88 eurodeputowanych w oddzielnym piśmie do Marszałkini Sejmu E. Witek wysłało podobny apel o odrzucenie spornych projektów, podkreślając jak daleko idące naruszenia prawa europejskiego i międzynarodowego wejście w życie tych projektów mogło by oznaczać (pismo w załączniku). Stanowisko wydał Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, zwracając uwagę na potrzebę pomocy kobietom zamiast ograniczania ich fundamentalnych praw.

Ponadto, zwracamy uwagę na liczne notki prasowe organizacji pozarządowych/sieci organizacji pozarządowych działających na rzecz poszanowania praw kobiet: