EURODEPUTOWANI APELUJĄ DO SEJMU O ODRZUCENIE HANIEBNYCH PROJEKTÓW

Eurodeputowane i eurodeputowani jednoczą się z nami! 🌈
Wspólnie, ponad podziałami politycznymi, apelują do posłów i posłanek o odrzucenie drakońskich projektów.
 
88 eurodeputowanych  wysłało podobny apel do Marszałkini Sejmu E. Witek  o odrzucenie spornych projektów, podkreślając jak daleko idące naruszenia prawa europejskiego i międzynarodowego wejście w życie tych projektów mogło by oznaczać.
 
“Niezakłócony i szybki dostęp do usług zdrowia reprodukcyjnego oraz szacunek dla autonomii i decyzyjności kobiet są warunkiem ochrony praw człowieka i równości.Ograniczanie dostępu do informacji zagraża zdrowiu i dobrostanowi młodych ludzi, wystawiając na molestowanie i przemoc. Przypominamy, że na mocy międzynarodowych traktatów prawnoczłowieczych Polska jest zobowiązana zapewnić obowiązkową i kompleksową edukacją seksualną, dostosowaną do wieku, opartą na wiedzy medycznej.”
 
 
Sygnatariuszk i sygnatariusze:
 
All of Us Coordinators:
Malin BJÖRK, Member of the European Parliament
Maria NOICHL, Member of the European Parliament
Terry REINTKE, Member of the European Parliament
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP, Member of the European Parliament
Irène TOLLERET, Member of the European Parliament
Ernest URTASUN, Member of the European Parliament

Alviina ALAMETSÄ, Member of the European Parliament
Abir AL-SAHLANI, Member of the European Parliament
Rasmus ANDRESEN, Member of the European Parliament
Marc ANGEL, Member of the European Parliament
Konstantinos ARVANITIS, Member of the European Parliament
Manon AUBRY, Member of the European Parliament
Margrete AUKEN, Member of the European Parliament
Pernando BARRENA ARZA, Member of the European Parliament
Pietro BARTOLO, Member of the European Parliament
Robert BIEDROŃ, Member of the European Parliament
Izaskun BILBAO BARANDICA, Member of the European Parliament
Viija BLINKEVIČIŪTĖ, Member of the European Parliament
Manuel BOMPARD, Member of the European Parliament
Patrick BREYER, Member of the European Parliament
Saskia BRICMONT, Member of the European Parliament
Delara BURKHARDT, Member of the European Parliament
Damien CARÊME, Member of the European Parliament
Leila CHAIBI , Member of the European Parliament
David CORMAND, Member of the European Parliament
Clare DALY, Member of the European Parliament
Johan DANIELSSON, Member of the European Parliament
Petra DE SUTTER, Member of the European Parliament
Gwendoline DELBOS-CORFIELD, Member of the European Parliament
Özlem DEMIREL, Member of the European Parliament
Klára DOBREV, Member of the European Parliament
Tanja FAJON, Member of the European Parliament
Heléne FRITZON, Member of the European Parliament
Iratxe GARCÍA PÉREZ, Member of the European Parliament
Markéta GREGOROVÁ, Member of the European Parliament
Francisco GUERREIRO, Member of the European Parliament
Sylvie GUILLAUME, Member of the European Parliament
José GUSMÃO, Member of the European Parliament
Jytte GUTELAND, Member of the European Parliament
Heidi HAUTALA, Member of the European Parliament
Pierrette HERZBERGER-FOFANA
Sophia in ‘t VELD, Member of the European Parliament
Evin INCIR, Member of the European Parliament
Marina KALJURAND, Member of the European Parliament
Karin KARLSBRO, Member of the European Parliament
Petros KOKKALIS, Member of the European Parliament
Marcel KOLAJA, Member of the European Parliament
Dietmar KÖSTER, Member of the European Parliament
Alice KUHNKE, Member of the European Parliament
Sergey LAGODINSKY, Member of the European Parliament
Maria Manuel LEITÃO MARQUES, Member of the European Parliament
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Member of the European Parliament
Erik MARQUARDT, Member of the European Parliament
Marisa MATIAS, Member of the European Parliament
Predrag Fred MATIĆ, Member of the European Parliament
Radka MAXOVÁ, Member of the European Parliament
Karen MELCHIOR, Member of the European Parliament
Tilly METZ, Member of the European Parliament
Alessandra MORETTI, Member of the European Parliament
Hannah NEUMANN, Member of the European Parliament
Ville NIINISTÖ, Member of the European Parliament
Mikuláš PEKSA, Member of the European Parliament
Anne-Sophie PELLETIER, Member of the European Parliament
Sandra PEREIRA, Member of the European Parliament
Kira PETER-HANSEN, Member of the European Parliament
Pina PICIERNO, Member of the European Parliament
Manu PINEDA, Member of the European Parliament
Manu PINEDA, Member of the European Parliament
Kati PIRI, Member of the European Parliament
Samira RAFAELA, Member of the European Parliament
Evelyn REGNER, Member of the European Parliament
Sira REGO, Member of the European Parliament
Michèle RIVASI, Member of the European Parliament
María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Member of the European Parliament
Isabel SANTOS, Member of the European Parliament
Helmut SCHOLZ, Member of the European Parliament
Birgit SIPPEL, Member of the European Parliament
Sylwia SPUREK, Member of the European Parliament
Tineke STRIK, Member of the European Parliament
Vera TAX, Member of the European Parliament
Marie TOUSSAINT, Member of the European Parliament
Miguel URBÁN CRESPO, Member of the European Parliament
Monika VANA, Member of the European Parliament
Hilde VAUTMANS, Member of the European Parliament
Guy VERHOFSTADT, Member of the European Parliament
Bettina VOLLATH, Member of the European Parliament
Mick WALLACE, Member of the European Parliament
Elena YONCHEVA, Member of the European Parliament
Chrysoula ZACHAROPOULOU, Member of the European Parliament