O NAS

 

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny to działająca od 1991 r. organizacja pozarządowa walcząca o sprawiedliwość reprodukcyjną. Powstała jako porozumienie pięciu organizacji – Ligii Kobiet Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, Stowarzyszenia Pro Femina, Neutrum – Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo oraz Stowarzyszenia Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska Y.W.C.A. od 1999 roku Federacja posiada status organizacji doradczej przy Radzie Ekonomiczno - Społecznej ONZ (ECOSOC).

Od blisko 30 lat działamy na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych, czyli:

 • prawa do przerywania ciąży, bez podawania przyczyny, bez opłat, realnie dostępnego
 • poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dziewczętami i kobietami w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, w tym faktycznego dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny, leczenia niepłodności i profilaktyki chorób kobiecych,
 • dostępu do nowoczesnej, przystępnej cenowo antykoncepcji,
 • rzetelnej, opartej na wiedzy naukowej edukacji seksualnej w szkołach,
 • profesjonalnej diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem,
 • respektowania praw pacjenta, w tym prawa do świadczeń, prywatności, poufności, godności i informacji,
 • dostosowania polityki państwa do międzynarodowych standardów zdrowia reprodukcyjnego, w tym m.in. poprzez uwzględnienie rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ.

Federacja zapewnia bezpłatną pomoc i reprezentację prawną, prowadzi interwencje w przypadkach naruszenia praw do pacjenckich oraz  poradnictwo w zakresie praw i zdrowia seksualnych i reprodukcyjnych.

W ramach Federacji działają:

Federacja aktywnie udziela się w strukturach:

Misja

Misją Federacji jest  działanie na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Federacja stoi na stanowisku, że możliwość korzystania z tego prawa jest dla kobiet warunkiem samostanowienia, a także warunkiem zrównania szans życiowych kobiet i mężczyzn.

Swoją misję realizujemy poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa,
 • monitorowanie stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet,
 • sporządzanie raportów na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet,
 • interweniowanie w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego,
 • upowszechnianie wiedzy z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego,
 • rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego,
 • rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży,
 • upowszechnianie wiedzy na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka,
 • występowanie do międzynarodowych instytucji praw człowieka w celu poprawy stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do zdrowia,
 • kampanie w mediach,
 • program wydawniczy.

Zespół

DYREKTORKA WYKONAWCZA
Krystyna Kacpura (krystyna_k@astra.org.pl)

WICEDYREKTORKA DS. PROGRAMOWYCH, PRAWNICZKA I KOORDNATORKA ZESPOŁU PRAWNEGO
Kamila Ferenc (kferenc@federa.org.pl)

KOORDYNATORKA PROMOCJI I KOMUNIKACJI
Marta Paczkowska (mpaczkowska@federa.org.pl)

KOORDYNATORKA DS. RZECZNICTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Urszula Grycuk (ugrycuk@federa.org.pl)

KOORDYNATORKA DS. MONITORINGU I WIELKIEJ KOALICJI ZA RÓWNOŚCIĄ I WYBOREM
Aleksandra Magryta (amagryta@federa.org.pl)

KOORDYNATORKA SIECI ASTRA
Antonina Lewandowska (federa@astra.org.pl)

KOORDYNATORKA GRUPY PONTON
Katarzyna Banasiak-Marszałek (info@ponton.org.pl, tel. 518 438 955)

ZARZĄD

Przewodnicząca Zarządu:
Małgorzata Księżopolska

Wiceprzewodnicząca:
Patricia Mitro

Sekretarz Zarządu:
Krystyna Kacpura

Skarbniczka:
Biruta Przewłocka-Pachnik

Komisja rewizyjna:

Katarzyna Żółty-Martens
Elżbieta Ronka