O NAS

O FEDERACJI

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny to działająca od 1991 r. organizacja pozarządowa walcząca o sprawiedliwość reprodukcyjną.  Powstała jako porozumienie pięciu organizacji – Ligii Kobiet Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego, Stowarzyszenia Pro Femina, Neutrum – Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo oraz Stowarzyszenia Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska Y.W.C.A. od 1999 roku Federacja posiada status organizacji doradczej przy Radzie Ekonomiczno - Społecznej ONZ (ECOSOC).

Od ponad 25 lat działamy na rzecz zdrowia i praw reprodukcyjnych, czyli:

 • prawa do przerywania ciąży, bez podawania przyczyny, bez opłat, realnie dostępnego
 • poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dziewczętami i kobietami w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, w tym faktycznego dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny, leczenia niepłodności i profilaktyki chorób kobiecych,
 • dostępu do nowoczesnej, przystępnej cenowo antykoncepcji,
 • rzetelnej, opartej na wiedzy naukowej edukacji seksualnej w szkołach,
 • profesjonalnej diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem,
 • respektowania praw pacjenta, w tym prawa do świadczeń, prywatności, poufności, godności i informacji,
 • dostosowania polityki państwa do międzynarodowych standardów zdrowia reprodukcyjnego, w tym m.in. poprzez uwzględnienie rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ.

Federacja zapewnia bezpłatną pomoc prawną poradnictwo, reprezentację oraz prowadzi interwencje w przypadkach naruszenia praw do pacjenckich.

W ramach Federacji działają:

Federacja aktywnie udziela się w strukturach:

 • Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem (dowiedz się więcej)
 • Koalicji Mam Prawo (dowiedz się więcej)
 • Koalicji Równych Szans (dowiedz się więcej)
 • Koalicji KARAT (dowiedz się więcej)
 • Koalicji na rzecz CEDAW
 • Sexual Rights Initiative (dowiedz się więcej)
 • International Campaign to Women's Rights to Safe Abortion  (dowiedz się więcej)

Polityka prywatności

Misja

Misją Federacji jest  działanie na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Federacja stoi na stanowisku, ze możliwość korzystania z tego prawa jest dla kobiet warunkiem samostanowienia, a także warunkiem zrównania szans życiowych kobiet i mężczyzn.

Swoją misję realizujemy poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz prawa kobiet do świadomego macierzyństwa,
 • monitorowanie stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet,
 • sporządzanie raportów na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet,
 • interweniowanie w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia reprodukcyjnego,
 • upowszechnianie wiedzy z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego,
 • rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego,
 • rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży,
 • upowszechnianie wiedzy na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka,
 • występowanie do międzynarodowych instytucji praw człowieka w celu poprawy stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do zdrowia,
 • kampanie w mediach,
 • program wydawniczy.

Zespół

Dyrektorka Wykonawcza:
Krystyna Kacpura (krystyna_k@astra.org.pl)

Prawniczka, koordynatorka Zespołu Prawnego:
Kamila Ferenc (prawniczka@federa.org.pl)

Koordynatorka ds. komunikacji i promocji:
Natalia Jungrav  (federacja@federa.org.pl)

Koordynatorka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem i działań rzeczniczych Federacji:
Aleksandra Magryta (koalicja@federa.org.pl)

Koordynatorka ds. rzecznictwa międzynarodowego:
Urszula Grycuk (intl@federa.org.pl)

Koordynatorka biura:
Marta Paczkowska (biuro@federa.org.pl)

Koordynatorka Grupy PONTON:
Katarzyna Banasiak (info@ponton.org.pl)

Koordynatorka sieci ASTRA:
Antonina Lewandowska (federa@astra.org.pl)

ZARZĄD

Przewodnicząca Zarządu:
Małgorzata Księżopolska
Wiceprzewodnicząca:
Patricia Mitro
Sekretarz Zarządu:
Krystyna Kacpura
Skarbniczka:
Biruta Przewłocka-Pachnik

Komisja rewizyjna:

Katarzyna Żółty-Martens
Olga Szumlewicz
Elżbieta Ronka

Multimedia