Kobiecość w obliczu zmian – studia interdyscyplinarne

Kobiecość w obliczu zmian – studia interdyscyplinarne

Autorzy: Aneta Chybicka Beata Pastwa-Wojciechowska

Kraków, 2008

ISBN: 978-83-7587-069-5

Liczba stron: 254

Tematyka związana z płcią budziła od zawsze duże zainteresowanie - w przeszłości przynależność do konkretnej płci stawała się niejednokrotnie podstawą wartościowania, czego przykładem może być podejście ewolucyjne oparte na założeniach Herberta Spencera i Karola Darwina. Dzisiaj podobne rozważania budzą jedynie uśmiech.
Rozwój wiedzy i zmieniające się społeczne role związane z funkcjonowaniem mężczyzn i kobiet pozwoliły zmienić historyczne poglądy na temat przynależności do konkretnej płci. Dowodem na postęp w tej dziedzinie jest wprowadzenie do języka nauki pojęcia „rodzaju”, podkreślającego różnice społeczne, i odróżnienie go od biologicznie definiowanej płci.
Prezentowana pozycja ma charakter interdyscyplinarny - analizuje problematykę rodzaju z różnych perspektyw: psychologicznej, penitencjarnej, socjologicznej i religioznawczej. Publikacja opisuje wątki psychologii rodzaju i w zamierzeniu jest pracą obiektywną, rzetelną i bezstronną, opartą na naukowych badaniach ilościowych i jakościowych oraz na dogłębnej analizie dostępnej literatury przedmiotu. Takie podejście zapewnia bezstronność analizy tematu i pomaga w wieloaspektowym zrozumieniu tego wielowątkowego, fascynującego, emocjonującego i często trudnego zagadnienia.
(informacja ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Słowo wstępne

Kobiecość, męskość, seksualność

Hanna Brycz
Drapieżcy seksualni w pogoni za zdobyczą
Beata Pastwa-Wojciechowska
Wstrzemięźliwość seksualna – norma, patologia czy moda?

Płeć, samorealizacja, relacja

Magdalena Błażek, Anna Chryc-Gawrychowska, Maria Kaźmierczak
Samorealizacja czy relacja? Koncentracja na rożnych sferach życia a poczucie sensu życia i spełnienia
Maria Kaźmierczak
Jak kobiety i mężczyźni wybierają partnera życiowego? Czyli o motywacji do zawarcia małżeństwa

Różne oblicza dyskryminacji płciowej

Anna M. Zalewska
Konflikty „praca – rodzina” oraz ich źródła i skutki w zależności od płci i posiadania dzieci
Aneta Chybicka
Płeć a powodzenie na rynku pracy – analiza psychologiczna
Karol Karasiewicz, Natasza Kosakowska
Kij ma dwa końce – mężczyźni też są dyskryminowani ze względu na płeć

Kobiety w więzieniu – odmienne pozycje, odmienne role

Maria Gordon
Ciemna strona kobiety – wybrane aspekty kryminologiczne i psychologiczne przestępczości kobiet
Piotr Łapiński, Jan Maciejewski
Skuteczność działania personelu więziennego w sytuacjach trudnych w świetle rosnącej liczby kobiet w szeregach Służby Więziennej – kontekst socjologiczny

Kobieta a religia

Krzysztof Kowalik
Kościelny urząd nie dla kobiet? Spor o istotę chrześcijaństwa czy uległość wobec kulturowych przemian?
Krzysztof Ulanowski
Boginie i kobiety. Religijna i kulturowa rola pierwiastka żeńskiego w starożytnej Grecji