Akty prawne i dokumenty

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) – konwencja Rady Europy, otwarta do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambule. Dokument stwarza ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim,…

Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim

Autorzy: Mirosław Bańko, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Marek Łaziński "Język nie jest przezroczysty. Można niechcący kogoś obrazić lub wywołać niepotrzebne napięcie, używając słów, które uważamy za neutralne. Decydująca jest tu wrażliwość odbiorcy. W dyskursie publicznym, w tym komunikacji wewnątrz naszego uniwersytetu, problem dotyczy przede wszystkim nazw identyfikujących grupy ludzi oraz pojedyncze osoby…

Ustawa o działalności leczniczej

Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; 3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych; 5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.  Ze względu na powyższe wydaje się,…

Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Ustawa z dnia 7. stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży określa między innymi obowiązki organów państwa wobec kobiet, planujących aborcję - ustawa określa też czynniki poprzez pryzmat których uznaje się, że aborcja w danym przypadku może być dopuszczalna.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 6. listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustala: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji medycznej; 3) obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta; 4) tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta; 5) postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa…

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 27. sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa między innymi: 1) warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 2) zasady i tryb finansowania tych świadczeń; 3) zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń; 4) zasady…

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty to akt prawny, który opisuje prawa i obowiązki osób wykonujących - jak sama nazwa wskazuje - zawód lekarza oraz lekarza dentysty. Dokument zawiera w sobie zasady wykonywania zawodu lekarza. Jest to ustawa wysoce wyspecjalizowana, jednakże znaleźć w…