KLAUZULA SUMIENIA – STANOWISKO PRAWNE I WZORY SKARG NA NADUŻYCIA

Istotną barierą w dostępie do opieki zdrowotnej jest klauzula sumienia. Kiedy można ją stosować? Co jest nadużyciem? Jakie obowiązki łączą się z klauzulą sumienia?

Klauzula sumienia – interpretacja prawna

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące klauzuli sumienia Zespół Prawny Federacji przygotował stanowisko.

Podkreśla w nim, że instytucja klauzuli sumienia, uregulowana w art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie obejmuje swoim zakresem udzielania informacji:

  • wypisywania recept lekarskich (np. na środki antykoncepcyjne, w tym antykoncepcji awaryjnej),
  • wystawiania skierowań na badania (np. prenatalne),
  • wydawania pacjentkom orzeczeń w sprawie istnienia wskazań medycznych uprawniających do legalnego przerwania ciąży.

Oznacza to, że lekarz nie może odmówić wyżej wymienionych świadczeń z powołaniem się na sprzeciw sumienia.

Jeśli odmowa motywowana hasłem “klauzula sumienia” dotyczy:

  • wypisania recept lekarskich na środki antykoncepcyjne, w tym antykoncepcji awaryjnej,
  • wystawienia skierowania na badania prenatalne,
  • wydania orzeczenia o wskazaniu do wykonania aborcji,

ZALECAMY BEZZWŁOCZNE ZŁOŻENIE SKARGI!

Skargi na naruszenia prawa do świadczenia zdrowotnego mogą być złożone do jednej lub wszystkich wymienionych niżej instytucji. 

Wzory skarg na nadużycia klauzuli sumienia

Skargi, w przypadku, gdy wizyta odbyła się w placówce refundowanej przez NFZ należy złożyć:

W przypadku, gdy wizyta odbyła się w placówce prywatnej należy złożyć u:

Więcej informacji: zespol_prawny@federa.org.pl.

Podobne artykuły

  1. Okładka raportu ""Sexual and reproductive health and rights and the implication of conscientious objection"