KLAUZULA SUMIENIA A OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Jeśli lekarz odmawia aborcji z powodu klauzuli sumienia, kierownictwo szpitala MA OBOWIĄZEK WSKAZAĆ innego lekarza lub szpital lub zatrudnić podwykonawcę!

Taki obowiązek szpitala jako podmiotu leczniczego, a przez to dyrektora placówki, wskazało w piśmie z 21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prezentując stanowisko rządu przed Komitetem Ministrów Rady Europy w sprawie implementacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka P. i S. przeciwko Polsce.

Komitet Ministrów “odnotowuje informację od władz, że kiedy lekarz powołuje się na klauzulę sumienia, szpital jest zobowiązany odesłać kobietę do innej placówki, która zapewni uzyskanie świadczenia; wzywa władze do zapisania tego obowiązku w prawodawstwie wtórnym oraz do zapewnienia, że powoływanie się na klauzulę sumienia oraz wywiązywanie się z obowiązku odesłania do innej placówki są skutecznie monitorowane”.

WIĘCEJ

Inną podstawą, na którą można się powołać jest Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

art. 95l. 1. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „systemem zabezpieczenia”, zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania.

Podobne treści