RAPORT FEDERACJI DO KOMITETU MINISTRÓW RADY EUROPY DOT. WYKONYWANIA WYROKU ETPCZ

Komisarka Praw Człowieka Radu Europy apeluje do Polski

Komisarka Praw Człowieka Rady Europy skierowała 11 lutego 2020 roku do Komitetu Ministrów Rady Europy szereg rekomendacji dot. niewykonania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w trzech sprawach dot. przerywania ciąży i diagnostyki prenatalnej – Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce. Rekomendacje te odzwierciedlają postulaty Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, które regularnie od czasu wydania przez ETPCz przełomowych wyroków opisuje skutki systemowych zaniedbań.

Diagnoza i rekomendacje Komisarki Praw Człowieka Rady Europy są zbieżne ze stanowiskiem Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i obejmują następujące postulaty:

  1. Polskie władze powinny pilnie przyjąć i skutecznie wdrożyć przepisy zapewniające dostępność aborcji, w szczególności poprzez:
  • wprowadzenie jasnej, skutecznej i jednolitej procedury dla pacjentek określającej dostęp do legalnej aborcji, w tym niezwłoczne skierowanie do alternatywnego świadczeniodawcy w przypadku odmowy motywowanej klauzulą sumienia,
  • praktyczne informacje dla pacjentek uprawnionych do terminacji ciąży co do wymogów prawnych, w szczególności w przypadku ciąży powstałej w wyniku czynu zabronionego,
  • uproszczenie i przyspieszenie procedury sprzeciwu do Rzecznika Praw Pacjenta,
  • zwalczanie – poprzez akcje podnoszenia świadomości – stygmatyzacji i stereotypów płciowych związanych z aborcją, które mogą utrudniać dostęp do opieki okołoaborcyjnej,
  • monitorowanie i upublicznianie liczby, dostępności i lokalizacji szpitali wykonujących terminację ciąży, jak też świadczeniodawców odmawiających z powodu klauzuli sumienia,
  • monitorowanie, zbieranie i upublicznianie danych o stosowaniu klauzuli sumienia w celu odmowy legalnej aborcji,
  • oszacowanie liczby pozaustawowych aborcji i migracji aborcyjnych.

      2. Komisarka przypomina polskim władzom o swojej wcześniejszej rekomendacji dot. legalizacji aborcji w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia kobiet, jak też wolności od nieludzkiego traktowania.

Powiązane treści

  1. Komisarka Praw Człowieka Radu Europy apeluje do Polski