Konferencja o realizowaniu prawnoczłowieczej agendy na forum międzynarodowym

Jak organizacje pozarządowe mogą wzmacniać i monitorować standardy praw człowieka, w tym zdrowia reprodukcyjnego? To pytanie stanowiło punkt wyjścia do konferencji, której celem było zainspirowanie NGO-sów, prawniczek/prawników i osób indywidualnych do angażowania się w działalność przy użyciu mechanizmów prawa międzynarodowego.

Spotkanie zorganizowane 14 listopada 2017 r. przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny bazowało na wiedzy i doświadczeniach ekspertów i ekspertek oraz różnych organizacji. Wraz z zaproszonymi gośćmi zdefiniowaliśmy mocne i słabe strony takich mechanizmów prawa międzynarodowego, skupiając się na systemie unijnym i ONZ-owskim. 

Nagranie drugiego panelu:

prezentacje

 

Wszystkie prezentacje w PDF

Polecamy lektury uzupełniające:

Galeria

***

Biogramy:

Kamila Ferenc – prawniczka i koordynatorka Zespołu Prawnego w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka analiz prawnych w ramach „Watchdog.edu.pl”. Ambasadorka Rzecznika Praw Obywatelskich (2014-2016). Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego w „Studiach Prawnych i Administracyjnych” oraz „Studenckich Zeszytach Naukowych UMCS”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Biurze Trybunału Konstytucyjnego i kancelariach prawnych. Ukończyła szkolenie „EU Gender Equality Law” w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Anna Hernandez-Połczyńska – asystentka naukowa w Instytucie Nauk Prawnych PAN, doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Prowadzi badania nad systemem ochrony praw człowieka ONZ, w szczególności procedurami specjalnymi Rady Praw Człowieka. Jest uczestniczką projektu NCN Opus, którego celem jest opracowanie komentarza do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych.

Krystyna Kacpura – dyrektorka wykonawcza i członkini Zarządu Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Członkini Europejskiego Towarzystwa Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego. Międzynarodowa działaczka na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o swojej seksualności oraz prokreacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów w Instytucie Spraw Zagranicznych. Autorka i współautorka artykułów i publikacji na temat praw i zdrowia reprodukcyjnego.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – radczyni prawna, Główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiedzialna jest za postępowania sądowe o precedensowym wymiarze, do których przystępuje RPO, a także za sporządzanie i prezentowanie na forum ONZ raportów alternatywnych odnoszących się do stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce. Przed objęciem funkcji Głównej Koordynatorki: adwokat, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Przez wiele lat związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie pracowała w Zespole postępowań sądowych i arbitrażu. W swojej praktyce adwokackiej zaangażowana w prowadzenie pro bono spraw sądowych dla osób fizycznych i organizacji społecznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; studiowała także Stosowane Nauki Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Cardiff Law School w Wielkiej Brytanii.

Katarzyna Sękowska-Kozłowska – doktorka nauk prawnych, adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpracowniczka Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz licznych organizacji pozarządowych. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć oraz międzynarodowymi mechanizmami ochrony praw człowieka. Autorka monografii: „Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie” (Toruń 2011) oraz wielu artykułów akademickich i opracowań eksperckich.

Aleksandra Solik – zaangażowana w działalność na rzecz praw człowieka, a w szczególności praw kobiet, od początku lat 90. ubiegłego wieku. Współzałożycielka i działaczka Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM (1990-1997), Polskiego Komitetu Organizacji Pozarządowych – Pekin ’95 oraz Stowarzyszenia na rzecz Równego Statusu Płci – Pekin ’95. Szczególnie bliska jest jej problematyka praw reprodukcyjnych kobiet, którą zajmowała się m.in. w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (1997-2006). W Koalicji KARAT, z którą związana jest od początku jej istnienia, odpowiada za działania poświęcone promowaniu i wdrażaniu konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW). W latach 2008-2012 prowadziła program, którego celem było upowszechnienie wiedzy na temat protokołu fakultatywnego do tej konwencji w wybranych krajach Europy  Wschodniej i Azji Środkowej.

Aleksandra Szczerba-Zawada – doktorka nauk prawnych, specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej oraz prawie antydyskryminacyjnym. Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów z zakresu prawa do równego traktowania, w szczególności – ze względu na płeć. Ekspertka w projektach badawczych z zakresu prawa do równego traktowania i prawa unijnego.  Koordynatorka Jean Monnet Module EUIncSo 2016-2019. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającym w obszarze praw człowieka.

Dr Krzysztof Śmiszek – współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2003-2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, ekspert polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET – Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. W latach 2011-2016 r. pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Członek Rady Programowej Archiwum im. Profesora Wiktora Osiatyńskiego prowadzonego przez Fundację OKO. PRESS. Honorowy Przewodniczący PTPA.   

Konferencja „Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i monitorowaniu przestrzegania standardów praw człowieka i praw podstawowych UE w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego – doświadczenia, wnioski, perspektywy” odbyła się dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce.