KONSULTACJE DLA KOMISJI DS. STATUSU KOBIET ONZ

Federacja w imieniu sieci ASTRA złożyła uwagi do głównego tematu 62. sesji Komisji do spraw Statusu Kobiet „Wyzwania i szanse osiągnięcia równości płci i upodmiotowienia kobiet i dziewcząt żyjących na terenach wiejskich”.

Oto najważniejsze wnioski i rekomendacje:  

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej obserwujemy wzrost (religijnego) fundamentalizmu, kwestionowanie praw kobiet i ich autonomii cielesnej oraz wartości demokratycznych. Tym niepokojącym trendom towarzyszy brak woli politycznej do przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka, co stanowi poważne zagrożenie dla praw kobiet. Prawa seksualne i reprodukcyjne są w kryzysie, co szczególnie dotyka kobiety i dziewczęta na terenach wiejskich.

Postęp na świecie wymaga uprzedniego zapewnienia równości płci i upełnomocnienia kobiet na wsiach.

ASTRA wzywa państwa członkowskie ONZ do podjęcia następujących działań:

  1. Uznanie prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji za prawo człowieka i usunięcie wszelkich barier dostępu do niej.
  2. Zagwarantowanie najwyższego możliwego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego: zapewnienie kompleksowej edukacji seksualnej w szkołach, wypracowanie i wspieranie usług przyjaznych dla młodzieży; dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz przystępnej cenowo i nowoczesnej antykoncepcji.
  3. Zobowiązanie do stałych, zdecydowanych i długofalowych inwestycji w zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet.
  4. Zagwarantowanie zdrowia i prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, szczególnie wśród żyjących na terenach wiejskich osób nastolatków, marginalizowanych grup kobiet, osób o różnych orientacjach i tożsamościach seksualnych.
  5. Gromadzenie wrażliwych na płeć i wiek danych segregowanych dot. praw i zdrowia seksualnego I reprodukcyjnego kobiet i osób młodych na terenach wiejskich dla lepszej oceny postępu.

Stanowisko w języku angielskim dostępne jest na stronie.