Unia Europejska. Zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet

Parlament Europejski zagłosował za przystąpienie UE do Konwencji Stambulskiej. Jednocześnie wezwał państwa członkowskie do przyspieszenia ratyfikacji i wdrożenia dokumentu Rady Europy, jak też do zabezpieczenia środków finansowych na rzecz działań antyprzemocowych. Eurodeputowane/i stanowczo uznali brak dostępu do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, w tym legalnej i bezpiecznej aborcji, za formę przemocy wobec kobiet: „Kobiety i dziewczynki muszą sprawować kontrolę nas własnym ciałem”. Podkreślają, że przystąpienie UE do konwencji zapewni kompleksowe ramy prawne do zwalczania i przeciwdziałania przemocy, a także lepszy monitoring, interpretację i wdrażania unijnych przepisów/programów/funduszy oraz gromadzenie danych. Apelują także do walki z dyskryminacją i stereotypami płciowymi, m.in. poprzez promowanie języka wrażliwego na płeć oraz eliminowanie seksistowskich przekazów medialnych i reklamowych.

Komisja Europejska i Rada złożyły podpisy pod Konwencją w czerwcu 2017 roku, w czasie prezydencji maltańskiej, głosowanie PE z 12.09 formalnie zatwierdza tę decyzję oraz daje wskazówki co do tempa i zakresu wdrożenia dokumentu. Przystąpienie UE do Konwencji wymaga ratyfikacji dokumentu przez wszystkie państwa członkowskie (a jedynie połowa to uczyniła), stąd apel europarlamentarzystów o szybkie działania w tym obszarze.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170912IPR83785/meps-call-for-zero-tolerance-for-violence-against-women