Powszechny Przegląd Okresowy Polski przed Radą Praw Człowieka ONZ

Dnia 22 września 2017 r., podczas 36. sesji Rady Praw Człowieka, zakończył się Powszechny Przegląd Okresowy (ang. Universal Periodic Review) w stosunku do Polski w zakresie przestrzegania przez nią praw człowieka. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z Sexual Rights Initiative sporządziła w ramach Przeglądu raport na temat braku zapewnienia przez polskie władze realizacji praw reprodukcyjnych. Federacja zwróciła uwagę na nadużywanie klauzuli sumienia przez lekarzy, przedłużanie przez nich procedur tak, by przekroczyć termin na dokonanie zabiegu legalnej aborcji, stygmatyzację kobiet, które miały aborcję, ograniczony dostęp do antykoncepcji i brak rzetelnej edukacji seksualnej. Istotną barierą w dostępie do legalnej aborcji jest także zbyt długa i skomplikowana procedura odwoławcza dla pacjentek w sytuacji, gdy lekarz odmawia wykonania zabiegu. Ponadto, Federacja podkreśliła, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał Polskę za winną pogwałcenia praw człowieka w kwestii dostępu do usług zdrowia reprodukcyjnego w sprawach Tysiąc p. Polsce (2007), R.R. p. Polsce (2011), and P. i S. p. Polsce (2012). Wyroki te jednak nadal nie zostały wykonane.

Dyrektorka Federacji, Krystyna Kacpura, wygłosiła dziś dwa stanowiska, w imieniu Federacji (dokument) oraz Sexual Rights Initiative (dokument), podsumowujące powyższe zastrzeżenia.

Raport i stanowiska spotkały się z uwagą państw członkowskich ONZ biorących udział w Przeglądzie. Państwa te zaleciły Polsce zmiany na polu ochrony zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Francja, Australia, Szwecja, Norwegia, Islandia i Kanada zaleciły zapewnienie kobietom medycznych i profesjonalnych usług niezbędnych do korzystania z prawa do legalnego przerwania ciąży oraz zagwarantowanie kobietom prawa do decydowania o swoim ciele. Estonia sformułowała rekomendację dotyczącą zapewnienia swobodnego dostępu do metod planowania rodziny. Islandia i Holandia zarekomendowały pełne i efektywne wdrożenie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dostępu do aborcji. Słowenia i Estonia zwróciły uwagę na konieczność rozszerzenia zakresu zajęć z „wychowania do życia w rodzinie”, które powinny być obowiązkowe, w celu zapewnienia rzetelnej i dostosowanej do wieku uczniów edukacji na temat zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Delegacja polskiego rządu przyjęła powyższe rekomendacje dotyczące praw reprodukcyjnych, dostępu do aborcji i edukacji seksualnej. Federacja nie ma jednak niestety pewności, czy polskie władze je w praktyce zrealizują.