Warto składać skargi, by bronić swoich praw! Pierwsze sukcesy!

Wobec coraz częstszych przypadków arbitralnej odmowy wystawienia recepty na antykoncepcję z powodów niemedycznych Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przygotował wzory skarg, jakie można w tej sytuacji złożyć: https://federa.org.pl/stanowisko-zespolu-prawnego-ws-klauzuli-sumienia/. W stanowisku tym tłumaczymy też, dlaczego klauzula sumienia nie obejmuje recept.

Niektóre z Was skorzystały już z tych skarg i samodzielnie lub przy naszej pomocy złożyły je do stosownych organów. Są już pierwsze sukcesy! We wszystkich sprawach Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie wyjaśniające. W sprawie odmowy, która miała miejsce w warszawskiej placówce Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, uznając zasadne zarzuty podniesione w skardze za prawdopodobnie, wszczął postępowanie wyjaśniające w przedmiocie przewinienia zawodowego lekarza, który odmówił wystawienia recepty.

Podobną sprawę prowadzimy również przed Okręgową Izbą Lekarską w Poznaniu – tam jednak Rzecznik odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego, nie podając jednak żadnego racjonalnego uzasadnienia tej odmowy. W związku z tym pomogliśmy pacjentce złożyć zażalenie do Okręgowego Sądu Lekarskiego i liczymy na uchylenie tego postanowienia.

W wyniku skargi złożonej do Narodowego Funduszu Zdrowia udało nam się uzyskać zapewnienie, że NFZ poprosi podmiot leczniczy, w którym doszło do naruszenia praw pacjentki, o wyjaśnienie całej sytuacji.

Nie wszystkie działania organów są w pełni satysfakcjonujące, ale większość z nich stanowi krok w dobrym kierunku. Liczymy na to, że skuteczność postępowań odwoławczych będzie miała też charakter prewencyjny – lekarze zrozumieją, że za łamanie praw pacjenta – w tym przypadku bezpodstawną odmowę wystawienia recepty na środek antykoncepcyjny – mogą spotkać ich negatywne konsekwencje. Działaniem lekarzy powinno kierować przede wszystkim dobro pacjentek i wiedza medyczna. Skuteczność ochrony będzie tym większa, im więcej skarg złożymy.  Tymczasem lekarze czują się bezkarni. Zmieńmy to!

Jeśli potrzebujesz pomocy, pisz do nas: zespol_prawny@federa.org.pl.