NAZWISKO LEKARZA, KTÓRY WYKONAŁ ABORCJĘ NIE JEST INFORMACJĄ PUBLICZNĄ

W związku z sygnałami pochodzącymi od podmiotów leczniczych, dotyczącymi napływających od Fundacji Życie i Rodzina, kierowanej przez Kaję Godek, wniosków o dostęp do informacji publicznej, Zespół Prawny FEDERY pragnie przedstawić swoje stanowisko.

Rzeczone wnioski mają na celu pozyskanie informacji dotyczących personaliów lekarzy wykonujących procedurę przerwania ciąży.

W odniesieniu do żądania wniosków należy wskazać, że kwestie wykonywania procedury przerwania ciąży u konkretnej pacjentki nie stanowią sprawy publicznej. W konsekwencji personalia lekarza wykonującego przerwania ciąży nie są informacją publiczną (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 1648/15, LEX nr 2008960 – orzeczenie prawomocne).

We wspomnianej sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1648/15 skarżąca domagała się od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykazu zawierającego imienną listę wszystkich lekarzy z terenu kraju, którzy wystawiali zwolnienia lekarskie wraz z liczbą wystawionych przez nich zwolnień lekarskich od dnia (…) stycznia 2014 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek. W ocenie Sądu tak sformułowany wniosek, poprzez żądanie podania personaliów poszczególnych lekarzy w powiązaniu z liczbą wydanych przez nich zwolnień lekarskich, nie był sprawą publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p.

WSA słusznie zauważył, że nie każda informacja wytworzona przez władze publiczne staje się – niejako automatycznie – informacją publiczną. Taki status można nadać tylko takiej informacji, która zawiera pewien dodatkowy substrat w postaci powiązania jej z funkcjonowaniem Państwa. Wskazać należy, że już w trakcie prac nad ustawą pojęcie “sprawa publiczna” było rozumiane, jako każde działanie władzy publicznej w zakresie zadań stawianych państwu dotyczących lub służących ogółowi albo mających na celu zadysponowanie majątkiem publicznym. […] Z informacją publiczną nie mamy do czynienia wtedy, gdy dana informacja nie dotyczy sprawy publicznej, ale co do zasady obejmuje sprawy prywatne, niepubliczne, osobiste, intymne (dane osobowe, życie prywatne, rodzinne), a także informacje, które naruszałyby godność, cześć (dobre imię), a więc dobra osobiste (M. Jabłoński, Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2009, s. 151). Tym samym, jeśli informacja dotyczy sfery prywatnej, niezwiązanej z działalnością państwa nie podlega ona udostępnieniu. W sytuacji, w której występuje aktywność organów publicznych, mamy natomiast do czynienia z informacją publiczną”.

W kontekście wniosku skarżącej, WSA stwierdził, że za sprawę publiczną można uznać informacje ogólne o liczbie zwolnień lekarskich wystawionych przez lekarzy w danym okresie, gdyż tego typy informację obejmują rejestry czy też sprawozdania sporządzane przez ZUS. Nie należy natomiast do domeny publicznej informacja o personaliach lekarza w powiązaniu z wystawionymi przez niego zwolnieniami lekarskimi.

Podobnie jest w przypadku aborcji. Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko) lekarza/lekarki, którzy wykonali konkretne przerwania ciąży, są diametralnie inną kwestią niż lista nazwisk lekarzy/lekarek, wpisanych do właściwego rejestru, którzy wykonują zawód w danym podmiocie leczniczym czy generalna liczba udzielonych świadczeń w postaci przerwania ciąży, które są finansowane ze środków publicznych.

Szczegóły konkretnych zabiegów terminacji ciąży (w tym nazwiska lekarzy, którzy je wykonali) dotyczą kwestii osobistych, intymnych i indywidualnych relacji przedstawicieli zawodu medycznej z pacjentkami, nie zaś np. wydatkowania środków publicznych na wynagrodzenia zatrudnionych lekarzy lub wykonane procedury medyczne.

Na zakończenie należy wskazać, że przestępstwa nieudostępnienia informacji publicznej nie popełnia ten, kto pozostaje w błędzie w zakresie klasyfikacji posiadanej informacji jako informacji publicznej, a także w błędzie co do rodzajów przesłanek umożliwiających odmowę udostępnienia informacji publicznej.

Zatem odmowa udzielenia informacji ze spójnym wewnętrznie, nawet jeśli nieprawidłowym, uzasadnieniem lub zaniechanie jej udzielenia na podstawie silnego przekonania, że wnioskowane informacje nie mają charakteru informacji publicznej (nawet jeśli potem sąd administracyjny nie podzieliłby tego poglądu) wyłącza odpowiedzialność karną.

Zespół Prawny FEDERY pragnie podkreślić, że pozostaje do dyspozycji podmiotów leczniczych, które otrzymają wniosek zbliżony merytorycznie do materii niniejszego stanowiska. W razie pytań lub potrzeby indywidualnej konsultacji prosimy o kontakt: pomocprawna@federa.org.pl.

Gwarantujemy brak odpłatności i objęcie korespondencji tajemnicą zawodową.


POBIERZ STANOWISKO W PDF

powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *