RAPORT GREVIO WS. WYKONYWANIA PRZEZ POLSKĘ KONWENCJI STAMBULSKIEJ OPUBLIKOWANY

16 września 2021 r. został opublikowany raport GREVIO w sprawie wykonania przez Polskę konwencji stambulskiej. GREVIO to grupa ekspertek i ekspertów Rady Europy ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Raport w sposób kompleksowy ocenia sprawozdanie polskiego rządu z wykonania konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwanej konwencję stambulską.

W raporcie zawartych zostało dużo niezwykle ważnych zaleceń dla rządu polskiego. Także ze sfery dostępu do usług zdrowia reprodukcyjnego dla ofiar przestępstwa zgwałcenia, o których uwzględnienie wnosiła Federacja w złożonym raporcie alternatywnym. FEDERA była także jedną z organizacji pozarządowych, z którymi spotkała się delegacja GREVIO oceniająca przestrzeganie postanowień konwencji stambulskiej w Polsce.

W odniesieniu do rekomendacji z zakresu SRHR, GREVIO wyraziło obawy co do praktycznego dostępu do legalnej aborcji dla osób, które zaszły w ciążę w wyniku zgwałcenia. GREVIO wskazuje na trudności w dostępie do szybkich i wiarygodnych informacji oraz wymaganych zaświadczeń (prokuratorskiego) i skierowań. GREVIO uważa, że trudności w zdobyciu niezbędnych zaświadczeń i skierowań niezbędnych do wykonania aborcji może skutkować koniecznością przerwania ciąży za granicą a tym samym nałożyć na kobiety duże obciążenie finansowe i psychologiczne, oprócz tych, które wynika z samego faktu bycia zgwałconą.

GREVIO wezwało zatem polskie władze do zapewnienia, aby decyzje reprodukcyjne kobiet, które doświadczyły gwałtu nie stanowiły przeszkody w dostępie do informacji i wsparcia w zakresie usług zdrowia reprodukcyjnego.

GREVIO wezwało także do uznania roli niezależnych organizacji pozarządowych jako kluczowych partnerów w zapobieganiu i zwalczaniu przemoc wobec kobiet, włączenia ich do realizacji zadań wynikających z Konwencji oraz zająć się wieloma formami dyskryminacji w dostępie do ochrony i wsparcia

Raport opiera się na intersekcjonalnej analizie licznych form dyskryminacji doświadczanej przez pewne grupy kobiet będące ofiarami przemocy, w szczególności kobiety z niepełnosprawnościami, migrantki, kobiety romskie, starsze kobiety, kobiety LBTI, pracownice seksualne. W tym zakresie rząd polski wzywa do opracowanie polityki i przygotowania programu działań zmierzających do przezwyciężenia konkretnych przeszkód napotykanych przez te grupy kobiet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *