62. SESJA KOMISJI ONZ DS. STATUSU KOBIET I LIST FEDERACJI DO MSZ

Komisja ds. Statusu Kobiet jest jednym z najważniejszych międzyrządowych ciał stworzonych dla celów promocji równości i praw kobiet na całym świecie. Sesja odbywająca się w dn. 12-23.03.2018 poświęcona była tematowi równości płci i upodmiotowieniu kobiet i dziewcząt żyjących na terenach wiejskich.

Celem obrad było wydanie dokumentu zawierającego ważne rekomendacje dotyczące poprawy sytuacji dziewcząt i kobiet na terenach wiejskich. Kluczowym elementem poprawy tej sytuacji jest zagwarantowanie poszanowania podstawowych praw kobiet i dziewcząt, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz  praw reprodukcyjnych. W czasie negocjacji Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz 47 organizacji i ruchów społecznych z Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem skierowały do Ministra Spraw Zagranicznych apel o prezentowanie przez polską delegację rządową stanowiska wspólnego dla całej Unii Europejskiej, dostrzegając konieczność obrony europejskich wartości przejawiających się w ochronie praw kobiet i szacunku dla ich życia prywatnego. Sygnatariuszki przypominają, że “Bez realnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, antykoncepcji i badań prenatalnych nie jest możliwe osiągnięcie równego i sprawiedliwego udziału kobiet w życiu publicznym, a przez to doprowadzenie do wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego. […] Bez rzetelnej edukacji seksualnej nie jest możliwa skuteczna ochrona przed przemocą seksualną, infekcjami przenoszonymi drogą płciową, podejmowanie dojrzałych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących relacji z innymi ludźmi, a także zmniejszenie liczby niechcianych ciąż.”

Pełna treść listu do MSZ.

Choć według nas fundamentalne znaczenie ma mobilizacja społeczna i #StrajkWszystkich, to postanowiłyśmy skorzystać z tego narzędzia dyplomatycznego. Dlaczego? By przypomnieć decydentom, że patrzymy im na ręce także w ONZ i zareagować na odwrotny list CitizenGo. W liście podkreślamy palącą potrzebę rzetelnej i kompleksowej edukacji seksualnej. Liczyłyśmy, że Polska nie wyłączy się z w miarę progresywnego stanowiska EU. Udało się!

Mimo wielu obaw wyniki napawają nadzieją. Dokumenty końcowe wyróżniają się progresywnym językiem i postulatami odpowiadającymi na różnorodne potrzeby i wyzwania, z którymi ta grupa się mierzy. Nas cieszy szczególnie mocne zakotwiczenie praw reprodukcyjnych (RR) oraz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (SRH) na przekór naciskom ze strony Rosji, USA, Watykanu i innych państw. Komisja wzywa państwa do zaangażowania na rzecz powszechnego dostępu do usług SRH i uznaje, że prawo do kontrolowania i swobodnego decydowania o swojej seksualności jest prawem człowieka. Nowością jest też silne zaakcentowanie wagi kompleksowej edukacji seksualnej, jak też antydyskryminacyjnej i równościowej.

Tekst uzgodnionych wniosków i przyjętych rezolucji 👉 http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018/session-outcomes