Naukowo i praktycznie o sprawiedliwości reprodukcyjnej

Federacja jest partnerką jednej z sesji referatowych konferencji „Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet” (Kraków, 21-22.09.2018). Zapraszamy do zgłaszania do 31.05 abstraktów (do 300 słów) na adres opiekunki sesji: krystyna.dzwonkowska@uni.lodz.pl.

Konferencja skierowana jest do organizatorów i organizatorek konferencji zapraszamy środowisko naukowe, studentki i studentów, doktorantki i doktorantów, instytucje naukowo-badawcze oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji.  Jej inspiracją jest setna rocznica wywalczenia przez kobiety praw wyborczych, która stanowi dobrą okazję do socjologicznego namysłu nad zjawiskami i procesami równościowymi toczącymi się na przestrzeni wieku. Celem konferencji jest refleksja nad miejscem i rolą kobiet w społeczeństwie, ich aspiracjami i dążeniami. Konferencja ma być okazją do podsumowania osiągnięć badaczy i badaczek w zakresie badań nad płcią, a zarazem docenieniem socjologii i innych dyscyplin naukowych refleksyjnie włączających płeć do badań. Mile widziane będą zatem zgłoszenia wychodzące poza stricte socjologiczną perspektywę, wnoszące ujęcie transdyscyplinarne problemu. Szczegółowe informacje: http://www.utopiekobiet.socjologia.uj.edu.pl/call_for_papers

 Sprawiedliwość reprodukcyjna – utopia czy świat możliwy

Jak zauważa Jerzy Szacki, utopia rodzi się wtedy, „gdy w świadomości ludzkiej zjawia się rozdarcie między światem, który jest, a światem, który jest do pomyślenia”. Pożądany sposób „urządzenia’ społeczeństwa pojawia się w umysłach ludzi w sytuacji niedostatku, poczucia niesprawiedliwości, przekonania, że społeczeństwo, a tym samym i życie jednostek powinno i mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby przyjąć inne reguły społeczne.

W latach 90. XX wieku grupa czarnoskórych mieszkanek Stanów Zjednoczonych, uznając, że dotychczasowe działania na rzecz praw kobiet reprezentują interesy białych bogatych Amerykanek z klasy średniej, zaproponowała koncepcję „sprawiedliwości reprodukcyjnej” i podjęła walkę na rzecz praw reprodukcyjnych marginalizowanych kategorii społecznych (m. in. kobiet z mniejszości etnicznych, o niskiej pozycji społecznej, osób transpłciowych). Koncepcja ta, powstała z połączenia idei praw reprodukcyjnych i sprawiedliwości społecznej, postuluje równość i zniesienie podziałów na uprzywilejowanych i upośledzonych w decydowaniu o własnym ciele, prokreacji, życiu rodzinnym. „Sprawiedliwość reprodukcyjna” oznacza prawo i posiadanie odpowiednich warunków do tego, aby móc:  mieć dzieci, nie mieć dzieci, mieć kontrolę nad warunkami porodu i opiekować się posiadanym potomstwem. Obejmuje zatem takie zagadnienia jak: edukacja seksualna, zdrowie reprodukcyjne, możliwości kontroli własnej płodności, prawo do aborcji, prawo do leczenia niepłodności (dostęp do nowoczesnych technologii reprodukcyjnych), ale także opiekę okołoporodową oraz sprawowanie opieki nad dziećmi.

            Przedmiotem obrad proponowanej grupy są zagadnienia związane z urzeczywistnieniem sprawiedliwości reprodukcyjnej jak:

  • Problemy doświadczane przez kobiety i mężczyzn reprezentujących różne kategorie społeczne w realizacji praw reprodukcyjnych i rodzicielskich w różnych warunkach społeczno-historycznych (perspektywa intersekcjonalna);
  • Konsekwencje braku sprawiedliwości reprodukcyjnej dla jednostek, grup społecznych, całego społeczeństwa;
  • Strategie indywidualne i zbiorowe w walce o sprawiedliwość reprodukcyjną;
  • Możliwości osiągnięcia sprawiedliwości reprodukcyjnej w różnych warunkach społeczno-historycznych, przykłady udanych i nieudanych inicjatyw, napotykane przeszkody
    i sposoby radzenia sobie z nimi;
  • Utopijność i realność projektu sprawiedliwości reprodukcyjnej we współczesnych społeczeństwach.

Do zgłaszania referatów zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli różnych dziedzin nauk społecznych, co pozwoli spojrzeć na analizowany problem z perspektywy historycznej i interdyscyplinarnej.