MONITOROWANIE WYROKÓW ETPCZ I BRIEFING DLA DELEGACJI PAŃSTWA RADY EUROPY

Federacja od lat zgłasza do Komitetu Ministrów Rady Europy szereg rekomendacji dot. niewykonania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w trzech sprawach dot. przerywania ciąży i diagnostyki prenatalnej – Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce. Federacyjne raporty zwracają uwagę na niemal całkowity brak działań polskiego rządu w celu wykonania zaleceń Trybunału dotyczących generalnych środków zapobiegania łamaniu praw człowieka. Raporty Federacji jako organizacji społecznej wpływają do Komitetu równolegle do raportu Rady Ministrów, która stara się przedstawić swoje działania w jak najlepszym świetle.

W dn. 20-21 lutego nasza prawniczka Kamila Ferenc uczestniczyła w briefingu (rodzaj konferencji prasowej) dla delegacji państw Rady Europy nt. wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach – Tysiąc, R.R. oraz P. i S. – przeciwko Polsce.

Sprawy te dotyczyły braku dostępu do legalnej aborcji i badań prenatalnych. Trybunał stwierdził w nich naruszenie praw człowieka przez państwo polskie, zalecił wypłatę wysokich zadośćuczynień pieniężnych oraz dokonanie ważnych zmian systemowych tak, by do podobnych naruszeń nie doszło nigdy więcej.

Rekomendacje w sprawach Tysiąc, RR, P&S

Prezentacja dot. niewykonania wyroków Tysiąc, R.R., P&S

W swoich raportach Federacja zwraca uwagę na następujące problemy wynikające z niewykonania wyroków:

  • oficjalne statystyki o terminacjach ciąży wskazują na nieskuteczną implementację obecnego prawa
  • procedura sprzeciwu nie jest skutecznym mechanizmem do egzekwowania prawa do legalnej aborcji i badań prenatalnych
  • odmowy motywowane ideologicznie i niewykonywanie prawa utrudniają dostęp do legalnej aborcji
  • brak informacji dla pacjentek o możliwości skorzystania z prawa do terminacji ciąży
  • niemożność odpowiedniej realizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • brak należytego poszanowania poufności danych
  • niezapewnianie szacunku małoletnim pacjentkom uprawnionym do przerwania ciąży

Raporty Federacji do Komitetu Ministrów Rady Europy wg najnowszego: