STOP SYSTEMOWEJ PRZEMOCY PAŃSTWA W OBSZARZE ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO!

Z okazji Dnia Praw Człowieka wieńczącego 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć apelujemy o niezwłoczne zaprzestanie systemowej przemocy państwa w obszarze zdrowia reprodukcyjnego oraz niestosowanie przemocy wobec obrończyń/obrońców praw reprodukcyjnych i seksualnych (SRHR).

Wysoce restrykcyjne prawo antyaborcyjne, brak efektywnego dostępu do zabiegów przerywania ciąży w szpitalach, ograniczanie dostępu do badań prenatalnych, przypadki nadużyć klauzuli sumienia, wprowadzenie recept na antykoncepcję awaryjną oraz brak rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach – oto efekty antykobiecej polityki państwa; polityki noszącej znamiona przemocy systemowej.

Procedury specjalne ONZ i międzynarodowe organy ochrony praw człowieka od lat zwracają uwagę na obowiązek państw do zapewnienia bezpieczeństwa obrończyniom i obrońcom praw człowieka, jak też warunków umożliwiających im wykonywanie pracy.[1][2][3] Wynika to ze spoczywającej na władzach odpowiedzialności za poszanowanie, ochronę i realizację praw człowieka. Przyzwolenie rządzących na przemoc wobec obrończyń i obrońców SRHR, narusza prawa człowieka oraz utrwala przemoc ze względu na płeć.

Domagamy się od rządów i organów ochrony praw człowieka:

  • zapewnienia realnego dostępu do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, w tym aborcji, nowoczesnych metod leczenia niepłodności i antykoncepcji oraz diagnostyki prenatalnej, z poszanowaniem potrzeb i autonomii pacjentek i pacjentów, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, młodych, transpłciowych, niezamożnych, żyjących na terenach wiejskich.
  • zwrócenia szczególnej uwagi na przypadki zastraszania obrończyń i obrońców SRHR oraz ochrony ich zdrowia, dobrostanu i praw przed naruszeniami ze strony podmiotów (nie)państwowych;
  • wdrożenia polityk i mechanizmów chroniących prawa obrońców i obrończyń SRHR do wolności od przemocy i dyskryminacji, wypowiedzi, pokojowego zgromadzania się i stowarzyszania.

Zwracamy się do naszych organizacji partnerskich i sojuszników/ sojuszniczek o:

  • upowszechnianie odważnych działań obrończyń i obrońców SRHR, w szczególności tych poddawanych represjom, nietolerancji, atakom, groźbom i zastraszeniu.
  • dzielenie się historiami i doświadczeniami w mediach społecznościowych przy użyciu międzynarodowych hasztagów #SRHRvoices #SRHRheroes w celu uwidocznienia cichej walki, którą każdego dnia, na całym świecie prowadzą aktywistki i aktywiści na rzecz SRHR.

Stop systemowej przemocy państwa w obszarze zdrowia reprodukcyjnego!
Stop przemocy wobec osób działających  na rzecz ochrony praw reprodukcyjnych i seksualnych!

[1] Office of the High Commissioner for Human Rights, Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, A/RES/53/144, 8.03.1999.

[2] Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: protecting women human rights defenders, A/RES/68/181, 30.01.2014, para 9.

[3] See Report of the Special Rapporteur on human rights defenders, Margaret Sekaggya, A/HRC/25/55 December 23 2013, para. 100; See also the Inter-American Commission on Human Rights, Report on the Situation of Human Rights Defenders, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev.1, 7.03.2006, paras. 20, 21, 31-34.