MANIFEST WARSZAWSKI – KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO FORUM PARLAMENTARNEGO W WARSZAWIE

21 października 2021 Federacja podpisała Manifest Warszawski, kolejny akt solidarności z Polkami i Polakami walczącymi o swoje prawa w autorytarnej Polsce PiS, tym razem z inicjatywy Europejskiego Forum Parlamentarnego na rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF) reprezentowanego w Warszawie przez 35 parlamentarzystek i parlamentarzystów z Belgii, Danii, Włoch, Francji, Armenii, Chorwacji, Litwy, Finlandii, Norwegii, Austrii, Hiszpanii, Turcji, Irlandii, Rumunii i Azerbejdżanu.

We wczorajszej konferencji zorganizowanej przez EPF rok po haniebnym wyroku w sprawie aborcji wzięły udział organizacje pozarządowe, aktywiści i przedstawiciele świata nauki. Kamila Ferenc z Federacji opowiedziała o rzeczywistości aborcyjnej na panelu dotyczącym zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych.

Kamila Ferenc i Urszula Grycuk podpisują manifest w imieniu Federacji.

Pełna treść manifestu:

Manifest Warszawski na rzecz przestrzegania praworządności oraz praw seksualnych i rozrodczych dla wszystkich Europejek i Europejczyków

My, parlamentarzystki i parlamentarzyści z całej Europy, zebraliśmy się w Warszawie 21-22 października 2021 r. w czasie, gdy praworządność w Polsce jest poważnie zagrożona, co prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla godności ludzkiej, szczególnie w zakresie zdrowia seksualnego i rozrodczego oraz praw z tym związanych.

Znaleźliśmy się w stolicy Polski w odpowiednim momencie, dokładnie rok po surowym zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Miało to miejsce w wyniku decyzji Trybunału Konstytucyjnego, którego status jest poważnie kwestionowany ze względu na to, że został powołany do pewnego stopnia z naruszeniem prawa i z uwagi na zależność od partii rządzącej. Decyzja ta uznała za normę

zinstytucjonalizowane okrucieństwo wobec kobiet i dziewcząt, zmuszając je do donoszenia ciąży, w której płód obciążony jest poważną niepełnosprawnością czy nieuleczalną i/lub zagrażającą życiu chorobą.

Represje wobec kobiet są sprzeczne z polską opinią publiczną, międzynarodowymi standardami zdrowotnymi oraz prawami człowieka, przez co spychają Polskę na margines Europy pod względem poszanowania praw człowieka.

Komisja Europejska i Rada Europy wyraziły już obawy wobec tych zmian w toczących się postępowaniach w sprawie o naruszenie praworządności w Polsce. Jako parlamentarzystki i parlamentarzyści z całego demokratycznego spektrum politycznego jesteśmy głęboko zaniepokojeni kierunkiem obranym przez polski rząd. Odczuwamy pilną potrzebę bicia na alarm w związku z trudną sytuacją polskich kobiet i dziewcząt oraz mniejszości seksualnych i płciowych, a także widząc możliwość przeobrażenia się kraju europejskiego w kraj autorytarny.

Dlatego:

  1. Ponownie wyrażamy nasze pełne poparcie dla praworządności i solidarność z polskimi kobietami i dziewczętami oraz mniejszościami seksualnymi i płciowymi. Zauważamy, że kryzys praworządności w Polsce doprowadził do stygmatyzacji mniejszości seksualnych i płciowych, wdrożenia okrutnego prawa o wątpliwej zgodności z prawem w odniesieniu do dostępu kobiet do opieki zdrowotnej oraz nieomal do zakazu prowadzenia kompleksowej edukacji seksualnej. Te niepokojące wydarzenia spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem polskiego społeczeństwa.
  2. Przypominamy i pochwalamy sprawozdanie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu przez posła Predraga Freda Maticia w sprawie zdrowia seksualnego i rozrodczego oraz praw w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej, ze szczególnym odniesieniem do zdrowia kobiet i dziewcząt. Przypomniano tam, że państwa członkowskie UE mają obowiązek zapewnienia dostępu do pełnego zakresu usług związanych ze zdrowiem seksualnym i rozrodczym oraz prawami z tego wynikającymi. Prawa seksualne i rozrodcze są uznawane za prawa człowieka w międzynarodowym i europejskim prawodawstwie, przez co łamanie ich stanowi naruszenie praw człowieka. Wszystkie wyzwania związane z prawami seksualnymi i rozrodczymi, przed którymi stoją państwa członkowskie UE, stanowią wspólne wyzwania europejskie.
  3. Będziemy pracować na rzecz świata, w którym zgony matek, którym można zapobiec, oraz umieralność niemowląt i dzieci należą do przeszłości, w którym każdy ma dostęp do wybranego przez siebie sposobu planowania rodziny, w którym nie istnieje przemoc wywoływana przez płeć i żadne powiązane szkodliwe praktyki, w którym młodzi ludzie mogą prowadzić zdrowe i produktywne życie, w którym nie ma miejsca na stygmatyzację i dyskryminację w społeczeństwie i w którym prawa rozrodcze są promowane, przestrzegane i chronione.
  4. Popieramy powiązanie wypłat z funduszy UE z poszanowaniem podstawowych praw i praworządności przez wszystkie państwa członkowskie UE i Rady Europy (RE). Pochwalamy także tych, którzy umożliwili finansowanie rozwiązań ułatwiających polskim kobietom dostęp do legalnej aborcji w innych jurysdykcjach.
  5. Jesteśmy zaniepokojone/ni kierunkiem obranym przez niektórych europejskich przywódców politycznych, którzy cynicznie podważają prawa człowieka należne kobietom i dziewczętom oraz mniejszościom seksualnym i płciowym dla krótkoterminowych korzyści wyborczych, podważając w ten sposób podstawy praw człowieka i demokracji sprzyjającej społecznej inkluzywności w regionie europejskim.
  6. Zauważamy, że regresowi w dziedzinie zdrowia seksualnego i rozrodczego oraz w zakresie praw z tym związanych w całej Europie towarzyszy, stymuluje je i uprawomocnia wyłaniające się „konserwatywne społeczeństwo nieobywatelskie”. Wyklucza ono poglądy innych i grupy społeczne, zasługujące na akceptację (tradycyjne rodziny, heteroseksualni obywatele i rdzenna ludność). Takie zjawisko wymaga odpowiedniej reakcji jako fenomen europejski, który podważa fundamenty demokracji.
  7. Wzywamy wszystkich obecnych i przyszłych przewodniczących Unii Europejskiej i innych urzędników w odpowiednich instytucjach unijnych do priorytetowego traktowania kwestii zdrowia seksualnego i rozrodczego oraz powiązanych z nim praw, a także do ścisłego monitorowania tej kwestii w całej Unii Europejskiej.

Nasze zobowiązanie

My, parlamentarzystki i parlamentarzyści z całej Europy zebrani w Warszawie, zobowiązujemy się do:

Pracy na rzecz pełnego wdrożenia praw kobiet, w tym praw uchodźczyń, praw seksualnych i rozrodczych, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, a także praw LGBTQI w Europie i na świecie;

Zapewnienia pełnej zgodności wszystkich praw RE i państw członkowskich UE z prawami człowieka, prawami podstawowymi i zobowiązaniami wynikającymi z praworządności;

Zagwarantowania, że wszelkie środki finansowe wypłacane jakimkolwiek organom publicznym będą uzależnione od poszanowania praw człowieka, praw podstawowych i zobowiązań wynikających z praworządności;

Regularnej i systematycznej analizy przestrzegania praw kobiet, praw seksualnych i rozrodczych oraz praw LGBTQI w całej Europie na szczeblu państw członkowskich, co byłoby traktowane jako wskaźnik poziomu poszanowania praw podstawowych;

Znalezienia praktycznych rozwiązań, w tym wsparcia finansowego, dla kobiet i innych grup, których prawa są lekceważone w działaniu ich rządów, aby mogły korzystać ze swoich praw podstawowych i prowadzić godne życie.

Powiązane treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *