Statut

STATUT Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

W dniu 15 maja 1992 r. stowarzyszenia:

 • Liga Kobiet Polskich;
 • Polskie Stowarzyszenie Feministyczne;
 • Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo (Neutrum);
 • Polska YWCA – Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich;
 • Stowarzyszenie Pro Femina

zawiązały związek pod nazwą Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, zwany w niniejszym statucie “Federacją”.

Rozdział I

§1

Federacja uznaje, prawo do decydowania o wszystkich kwestiach związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym jest podstawowym prawem człowieka.

§2

Terenem działania Federacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, a siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§3

 1. Federacja ma osobowość prawną.
 2. Federacja ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującym prawem.

§4

Federacja może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania. Może też zawierać porozumienia z odpowiednimi organizacjami i stowarzyszeniami w innych państwach, z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

§5

Federacja współdziała z organami administracji państwowej, samorządowymi i społecznymi.

Rozdział II

CZŁONKOSTWO W FEDERACJI UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§6

 1. Członkowie dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających.

 1. Członkiem zwyczajnym jest stowarzyszenie lub osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, która zadeklaruje przystąpienie do Federacji i udział w jej pracach.
 2. Tytuł członka wspierającego może być nadany przez Zarząd Federacji osobom prawnym, które w sposób rzeczowy lub finansowy wspierają działalność Federacji i wyrażą na to zgodę.

§7

 1. Przyjęcie w poczet członków Federacji następuje na podstawie uchwały Zarządu Federacji:

1) Zarząd podejmuje uchwałę na wniosek władz organizacji, o której mowa w §5 pkt 2 ubiegającej się o członkostwo Federacji;

2) Deklarację o wstąpieniu do Federacji przedkładają właściwe władze organizacji wstępującej, stosownie do swoich wewnętrznych norm statutowych;

 1. Członkostwo wygasa na skutek:

1) wystąpienia z Federacji przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Federacji o rezygnacji z członkostwa;

2) wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia członków za działalność na szkodę Federacji lub sprzeczną z niniejszym statutem;

3) rocznego nieuczestniczenia w pracach Federacji potwierdzonego uchwałą Zarządu Federacji.

§8

Członkowie Federacji mają prawo:

1) uczestniczyć w działalności Federacji i realizacji jej celów;

2) zgłaszać własne inicjatywy dotyczące działalności Federacji, domagać się od władz ich oceny w głosowaniu;

3) uczestniczyć w wyborach do władz Federacji i być do jej władz wybieranymi. Uprawnienie to nie przysługuje członkom wspierającym Federacji.

§9

Członkowie Federacji mają obowiązek:

1) uczestniczenia w realizacji celów Federacji;

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Federacji;

3) regularnego wnoszenia uchwalonych funduszy składkowych.

Rozdział III

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§10

 1. Zapewnienie dostępu do informacji i usług w dziedzinie planowania rodziny;
 2. Propagowanie różnorodnych metod i środków kontroli urodzeń;
 3. Obrona prawa kobiet do decydowania o macierzyństwie;
 4. Edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat seksualności człowieka;
 5. Działalność na rzecz kształtowania prawa w zakresie celów statutowych Federacji;
 6. Popularyzacja wiedzy w dziedzinie demografii;
 7. Promocja zdrowia kobiet, szczególnie praw i zdrowia reprodukcyjnego;
 8. Działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn;
 9. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy;
 11. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet;
 12. Podnoszenie świadomości prawnej obywateli;
 13. Udzielanie wsparcia i pomocy prawnej, w tym występowanie w sądzie w charakterze osoby zaufania;
 14. Prowadzenie działalności:

– charytatywnej humanitarnej;

– na rzecz rozwoju społeczno-obywatelskiego i praw człowieka.

§11

 1. Federacja realizuje swe cele przez wspieranie zrzeszonych w niej stowarzyszeń w zakresie:

1) organizowania spotkań, dyskusji i odczytów propagujących cele Federacji;

2) popularyzowania w środkach masowego przekazu problemów stojących przed zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami;

3) wpływanie na kształcenie personelu medycznego i zawartość programów edukacyjnych;

4) inicjowanie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących sytuacji kobiet;

5) uruchamianie punktów poradnictwa w zakresie planowania rodziny;

6) współpracę i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele w kraju i za granicą;

7) prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

8) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9) powołanie fundacji, której środki służyłyby realizacji celów Federacji;

10) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Federacji;

11) organizowanie szkoleń i prowadzenie edukacji w zakresie celów Federacji.

Rozdział IV

WŁADZE I INNE ORGANY FEDERACJI, ICH WŁAŚCIWOŚĆ, STRUKTURY, TRYB POWOŁYWANIA I FORMY DZIAŁANIA

§12

 1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie delegatów. Udział w nim biorą delegaci – po trzech z każdej ze sfederowanych organizacji. Kadencja władz Federacji trwa pięć lat.
 2. W Walnym Zgromadzeniu delegatów z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym – członkowie wspierający.
 3. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami delegatów najwyższą władzą jest Zarząd oraz Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.
 4. Dla realizacji poszczególnych działań Zarząd Federacji może tworzyć organy pomocnicze:

zespoły, komisje, kluby, grupy środowiskowe, przedstawicielstwa, rady doradcze i biura. Działalność tych jednostek będzie normowana regulaminem uchwalanym przez Zarząd Federacji.

§13

 1. Walne Zgromadzenie delegatów jest najwyższą władzą Federacji rozstrzygającą o wszystkich istotnych sprawach wynikających z realizacji celów statutowych nie rzadziej niż raz na pięć lat;
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne;
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Walne odbywa się nie rzadziej niż raz na pięć lat;
 4. Delegat musi się legitymować pełnomocnictwem od swojej organizacji.

§14

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatek / delegatów Federacji zwołuje się na wniosek:

1) Zarządu Federacji;

2) Komisji Rewizyjnej;

3) jednej trzeciej sfederowanych organizacji.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatek/delegatów musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku i może obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§15

Zarząd Federacji zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia delegatek / delegatów (zwyczajnego lub nadzwyczajnego), uprawnionych do wzięcia udziału co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

§16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy;

1) weryfikowanie pełnomocnictw uczestniczek / uczestników Walnego Zgromadzenia;

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) uchwalanie programu działalności Federacji;

4) uchwalanie zmian statutu;

5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji odmownych Zarządu w sprawie przyjęcia do Federacji;

8) uchwalanie funduszy składkowych sfederowanych organizacji;

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach.

§17

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie; quorum to nie obowiązuje, jeśli jest to drugi termin w tej samej sprawie.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Federacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut w konkretnych spawach stanowi inaczej.
 3. Na wniosek 1/4 uprawnionych delegatów/delegatek Walnego Zgromadzenia Federacji uchwala się tajność głosowania w danej sprawie.
 4. Uchwały władz stowarzyszenia sprzeczne z prawem, postanowieniami statutu, regulaminami lub uchwałami jednostki nadrzędnej są nieważne.

§18

Zarząd jest najwyższą władzą Federacji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami delegatów.

 1. Zarząd składa się co najmniej z 3 osób. Każda z organizacji członkowskich może być reprezentowana w Zarządzie przez jedną delegatkę / jednego delegata.
 2. Zarząd wybiera ze swego składu Przewodniczącego / Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącego / Wiceprzewodniczącą, Sekretarza i Skarbnika / Skarbniczkę, którzy stanowią Prezydium Zarządu.
 3. Wygaśnięcie mandatu członka/członkini Zarządu następuje w razie rezygnacji lub utraty pełnomocnictwa organizacji macierzystej.
 4. Zarząd może dokooptować do swego składu osobę zatrudnioną na stanowisku dyrektorki wykonawczej / dyrektora wykonawczego, jeśli nie jest nią członek/członkini Zarządu.

§19

Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia delegatów/delegatek;

2) określanie strategii i zatwierdzanie programów działań Federacji oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji;

3) tworzenie i rozwiązywanie organów pomocniczych, określanie ich zasad, a także trybu wyłaniania , składu i zasad działalności;

4) uchwalanie budżetu Federacji z wyszczególnianiem celów;

5) składanie oświadczeń w sprawach majątkowych, zawieranie umowy o pracę z dyrektorem wykonawczym ;

6) przyjmowanie nowych członków i nadawanie tytułu członka wspierającego;

7) podejmowanie uchwał w sprawie zawierania porozumienia z innymi organizacjami w kraju i za granicą;

8) podejmowanie uchwał w sprawie wstępowania do zagranicznych organizacji międzynarodowych;

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze spółek i innych organizmów gospodarczych lub instytucji, zgodnie z obowiązującym prawem;

10) reprezentowanie Federacji na zewnątrz.

§20

 1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący / Przewodnicząca.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności ponad połowy jego członkiń / członków. W razie równej liczby głosów w danej sprawie przeważa głos Przewodniczącego/Przewodniczącej.
 4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane osoby spoza tego grona w charakterze doradców lub obserwatorów.

§21

Prezydium reprezentuje Zarząd w okresie między zebraniami Zarządu i działa w ramach pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd.

§22

Do kompetencji dyrektorki wykonawczej / dyrektora wykonawczego należy:

1) kierowanie pracą biura Federacji;

2) pełnienie funkcji kierownika / kierowniczki zakładu pracy w odniesieniu do pracowników/pracowniczek zatrudnionych w biurze Federacji;

3) działanie w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

§23

 1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób;
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego / przewodniczącą, wiceprzewodniczącego / wiceprzewodniczącą i sekretarza;
 3. Art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§24

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli-rewizji całej działalności Federacji, szczególnie działalności finansowo-gospodarczej oraz ocena jej celowości i rzetelności;

2) występowanie do władz stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolno-rewizyjnych i zobowiązanie członków/członkiń Zarządu do składania wyjaśnień;

3) udział – poprzez wydelegowanie członków/członkiń – w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora.

§25

Składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być w razie ich uszczuplenia w toku kadencji uzupełniane w wyniku uchwał tych władz, ważnych do czasu wyborów dokonanych przez najbliższe Walne Zgromadzenie delegatek / delegatów. Jednak w drodze uzupełnienia można zmienić nie więcej niż 1/2 składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

MAJĄTEK FEDERACJI, REPREZENTACJA, ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE FEDERACJI

§26

 1. Środki na działalność Federacji mogą pochodzić: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,  subwencji osób prawnych  i fizycznych, dotacji zagranicznych, ofiarności publicznej i dochodów z majątku Federacji, własnej działalności gospodarczej oraz z innych źródeł prawnie dozwolonych nie wyłączonych postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, inne prawa majątkowe oraz subwencje i dotacje.
 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje budżetowe według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§27

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych przez prawo, zaś dochód z tej działalności musi służyć celom statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji.

§28

Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych należy do dwóch dowolnych osób wchodzących w skład Zarządu.

§29

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zabrania:

1) przekazywania majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

2) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji;

3) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów, usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§30

Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym w razie rozwiązania Federacji ostatnie Walne Zgromadzenie określa uchwałą przeznaczenie majątku Federacji na cele społeczne, którym Federacja służyła.

§31

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

Statut zatwierdzony jest przez sąd i Federacja działa zgodnie z tym statutem.

Przewodnicząca Zarządu                                                         Skarbnik Zarządu

Małgorzata Księżopolska                                                         Biruta Przewłocka-Pachnik