„Znamy swoje prawa i nie zawahamy się ich użyć“

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny prowadzi w 2019 roku cykl spotkań edukacyjnych o prawach reprodukcyjnych, pacjenckich i metodach ich systemowej ochrony. Projekt zakłada sześć spotkań w różnych, średnich miastach Polski, w których dużym wyzwaniem i barierą w dostępie do świadczeń zdrowotnych pozostaje nieprawidłowe stosowanie klauzuli sumienia. W tych miastach konieczność podniesienia świadomość i mobilizacji mieszkanek jest szczególnie pilna. Dwie referentki prowadzące spotkanie będą przybliżać kwestie dot. praw reprodukcyjnych, pacjenckich, podmiotów, do których można zgłaszać skargi i zawiadomienia oraz stosownych narzędzi prawnych.  Główny przekaz stawiać będzie na upełnomocnienie uczestniczek, zachętę do walki o swoje prawa oraz do dzielenia się wiedzą z innymi osobami. Uczestniczki otrzymają porady w zakresie zgłoszonych problemów oraz broszury o prawach pacjentek ginekologicznych. 

Tematyka:

 • Wprowadzenia do praw i zdrowia reprodukcyjnego
 • Prawa pacjenckie w praktyce
 • Prawa osób małoletnich i nieheteronormatywnych
 • Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw i utrudnień w dostępie do świadczeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego (antykoncepcja, badania prenatalne, aborcja)
 • Granice klauzuli sumienia i działania wobec nadużyć
 • Zwalczanie krwawych bannerów antyaborcyjnych
 • Sesja Q&A

Spotkania:

 • Koszalin, 13 kwietnia
 • Szczecin, 24 czerwca
 • Rzeszów – wrzesień
 • Koszalin – 4-5 października
 • Sosnowiec – październik
 • Kielce – listopad

Projekt wspiera Fundacja im. Róży Luksemburg. Federacja współpracuje ponadto z lokalnymi organizacjami i ekspertkami aktywnymi w danym mieście/ regionie.