Klauzula sumienia a obowiązek kierowania pacjentek na terminację

Jeśli lekarz odmawia aborcji z powodu klauzuli sumienia, kierownictwo szpitala MA OBOWIĄZEK WSKAZAĆ innego lekarza lub szpital lub zatrudnić podwykonawcę!

Taki obowiązek szpitala jako podmiotu leczniczego, a przez to dyrektora placówki, wskazało w piśmie z 21 grudnia 2018 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prezentując stanowisko rządu przed Komitetem Ministrów Rady Europy w sprawie implementacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka P. i S. przeciwko Polsce.

Komitet Ministrów “odnotowuje informację od władz, że kiedy lekarz powołuje się na klauzulę sumienia, szpital jest zobowiązany odesłać kobietę do innej placówki, która zapewni uzyskanie świadczenia; wzywa władze do zapisania tego obowiązku w prawodawstwie wtórnym oraz do zapewnienia, że powoływanie się na klauzulę sumienia oraz wywiązywanie się z obowiązku odesłania do innej placówki są skutecznie monitorowane”.

Więcej: https://federa.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/decyzje-KMRE-ws.-wyroków-ETPCz-marzec-2019.pdf