Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

Projekt realizowany na poziomie centralnym oraz regionalnym polegał na monitoringu realizacji zapisów Ustawy o planowaniu rodziny i rozporządzeń w zakresie wprowadzania do szkół wiedzy o życiu seksualnym człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności i jakości zajęć realizowanych w ramach przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie, merytoryczności programów i materiałów edukacyjnych oraz kwalifikacji osób prowadzących przedmiot. Kontrolą zostały objęte wybrane przepisy prawne i instytucje odpowiedzialne za realizację przedmiotu. Doświadczenia i opinie uczniów również były istotnym aspektem diagnozy dostępności i jakości prowadzonych lekcji. Rezultatem monitoringu miało być uzyskanie kompleksowej wiedzy o stanie edukacji seksualnej i przyczynach problemów związanych z jej realizacją. Rezultaty monitoringu stanowić będą podstawę do prowadzonych na szczeblu centralnym działań rzeczniczych. Działania w projekcie prowadzone były przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

W ramach projektu przeprowadzono:

Monitoring prawny przepisów związanych z edukacją seksualną w polskich szkołach

Monitoring podstawy programowej i podręczników do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Rekomendacje dla MEN dotyczące prawnej sytuacji edukacji seksualnej w Polsce

Rekomendacje dla MEN dotyczące podręczników i podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Skrót raportu przygotowanego w ramach projektu „Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej”