Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej

Rok: 2016

Zakres: ogólnopolski

Rodzaj dokuementu: raport

Rodzaj danych: jakościowe

Rodzaj badania: ewaluacyjne

ISBN: 978-83-88568-50-3

Link do publikacji:

Niniejsze opracowanie powstało w ramach drugiego etapu projektu Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej. Jego założeniem było dokonanie diagnozy organizacji, przebiegu i jakości zajęć wychowania do życia w rodzinie (dalej: wdż) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W tym celu zrealizowano badania jakościowe w Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze z udziałem uczniów/uczennic, dyrektorek/ dyrektorów szkół i uzyskano dane na temat ich doświadczeń i opinii związanych z funkcjonowaniem zajęć wdż. Zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami przeprowadzono 12 zogniskowanych wywiadów grupowych, po 3 z uczniami/uczennicami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 6 z uczennicami/uczniami szkół podstawowych (po 3 spotkania dla dziewcząt i chłopców). Ogółem w badaniach udział wzięło 101 osób, w tym 21 dziewcząt i 24 chłopców z VI klas szkół podstawowych, 17 uczennic i 13 uczniów III klas gimnazjów oraz 13 uczennic i 13 uczniów III klas szkół ponadgimnazjalnych. W ramach drugiego modułu badań zrealizowano 18 wywiadów z dyrektorami/dyrektorkami szkół (po 6 dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), w tym z 7 mężczyznami i 9 kobietami. Badani mieli zróżnicowany staż pracy w zawodzie nauczycielskim – od 15 do 35 lat. Duże różnice odnotowano także w stażu pracy na stanowisku dyrektora szkoły. Dla 3 osób aktualny rok szkolny był dopiero drugim lub trzecim rokiem kierowania szkołą, 7 osób pełniło tę rolę krócej niż 10 lat. Rekordzista był dyrektorem od 27 lat. Koncepcję badań i dyspozycje do wywiadów opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego w składzie: dr hab. Mariola Bieńko, dr Krzysztof Wąż, dr Iwona Chmura-Rutkowska, dr Anna Gulczyńska, mgr Paulina Trojanowska, mgr Adrian Tabaczuk. Oprócz wymienionych osób w fazie realizacji badań uczestniczyły także: dr Tatiana Maciejewska, dr Marzena Buchnat oraz mgr Paulina Bera. W obu modułach badań uzyskano bogaty materiał jakościowy. Niniejszy skrót raportu końcowego zawiera tylko ważniejsze ustalenia i konkluzje, jest swoistym podsumowaniem wyników badań. Z racji swojego charakteru nie prezentuje pełnego, bardzo zróżnicowanego obrazu realizacji zajęć wdż, jaki uzyskano w wyniku przeprowadzonej diagnozy.

Do pobrania