Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Poziom: EU

Data publikacji: 11.05.2011

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) – konwencja Rady Europy, otwarta do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambule.

Dokument stwarza ramy dla prawnego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec kobiet na poziomie europejskim, a także zapobiegania, ścigania i likwidowania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Konwencja zapewnia także specjalny mechanizm monitoringu, by zadbać o efektywne wdrożenie jej przepisów przez strony, które ją ratyfikowały.
Konwencja uznaje strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję. Ma być zastosowana do wszelkich form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. Konwencja uznaje, że kobiety i dziewczęta są narażone na przemoc ze względu na płeć bardziej niż mężczyźni i chłopcy, ale ma być zastosowana do wszystkich ofiar przemocy domowej, niezależnie od płci. Strony Konwencji zobowiązują się m.in. do działań profilaktycznych, m.in. do tego, że podejmą konieczne działania zachęcające społeczeństwo, a w szczególności mężczyzn i chłopców, do aktywnego udziału w zapobieganiu wszelkim formom przemocy. Dokument ma mieć zastosowanie zarówno w czasie pokoju jak i w sytuacjach konfliktów zbrojnych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał państwa członkowskie Unii Europejskiej do szybkiego podpisania, ratyfikowania i wdrożenia Konwencji.

Merytoryczne zarzuty wobec Konwencji przedstawił w swojej opinii "Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a prawa dziecka, konstytucja i bezpieczeństwo państwa", zamieszczonej w nr 2 z 2015 roku profesjonalnego "Magazynu Prawniczego Jurysta" - Maciej Wojewódka, w której wskazał m. in. na sprzeczność tej Konwencji z Konwencją Ochrony Praw Dziecka, co zarazem implikuje wewnętrzną sprzeczność Konstytucji RP (art. 9), dyskryminację w działaniach anty-przemocowych oraz w zakresie niedobrowolnej sterylizacji chłopców nie uznawanych prawnie za dziewczynki, możliwość wyłączania z profilaktyki działań antyprzemocowych kobiet stosujących przemoc wobec kobiet, a także możliwość wpływu zapisów Konwencji na zafałszowywanie badań naukowych i wzrost korupcji, na skutek nieprecyzyjności jej zapisów.

(opis za wikipedia.pl)