APEL KOMISARKI PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY WS. OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO SZPITALI

“Wzywam Prezydenta Polski do zawetowania przyjętych przez Sejm przepisów, a polski Sejm do ponownego rozpatrzenia tekstu w celu dostosowania go do standardów praw człowieka Rady Europy i zobowiązań Polski”, apeluje Dunja Mijatović, Komisarka Praw Człowieka Rady Europy.

W ramach międzynarodowego rzecznictwa zwracaliśmy się do różnych instytucji europejskich z apelem o solidarne działanie w związku z niebezpiecznymi działaniami polskiego parlamentu. Bardzo dziękujemy Pani Komisarz za wstawienie się za obywatelkami i obywatelami Polski.

Podobny apel skierowała wcześniej europarlamentarna grupa All of Us. Przeczytaj ich list do Sejmu

Więcej nt. batalii o wpisanie obowiązku informacyjnego do ustawy w poście o naszej petycji.

Więcej o wyrokach ETPCz wobec Polski w sprawach dotyczących terminacji ciąży.

Pełny tekst apelu Pani Komisarz:

Z przykrością stwierdzam, że nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przyjęta 16 lipca przez niższą izbę polskiego parlamentu (Sejm), nie zobowiązuje podmiotów świadczących usługi medyczne do wskazania pacjentkom, w przypadku odmowy świadczenia usługi medycznej ze względu na sumienie, innego lekarza lub podmiotu, który zapewni świadczenie takiej usługi.

Dwukrotne usunięcie przez Sejm tego kluczowego przepisu, którego autorem jest polski rząd i który uzyskał poparcie Senatu, jest sprzeczne z moim zaleceniem pod adresem Polski, aby pilnie poprawione zostały wadliwe ramy instytucjonalno-prawne dotyczące odmowy wykonania aborcji w oparciu o „klauzulę sumienia”. Ramy te wciąż poważnie utrudniają dostęp kobiet i dziewcząt w Polsce do przysługującej im opieki medycznej oraz korzystanie przez nie z ich praw seksualnych i reprodukcyjnych. Jest to także sprzeczne z niedawną decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy, który w ramach nadzoru nad wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce zdecydowanie zaapelował do polskich władz o niezwłoczne przyjęcie takiego przepisu.