Zareaguj! Wzory zawiadomień i skarg ws. krwawych banerów

Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apeluje o reagowanie w sytuacjach, gdy w przestrzeni publicznej eksponowane są banery anti-choice zawierających manipulacyjne i nieprawdziwe treści. Poniżej publikujemy wzory skarg i zawiadomień, które mają zastosowanie także wobec samochodów/zgromadzeń z banerami anti-choice.

Można je złożyć na dwa sposoby:

  • wysłać zgłoszenie pocztą
  • zadzwonić po patrol policji (997) i złożyć ustne zawiadomienie (korzystając z podstaw prawnych zawartych we wzorach).

Wystarczy okazanie dowodu osobistego (nie ma z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji dla zgłaszających!). Można wówczas wystąpić w roli osoby zawiadamiającej (szybko) lub pokrzywdzonej (i w ten sposób aktywnie uczestniczyć w późniejszym postępowaniu karnym – nie powoduje to żadnych kosztów, wymaga jednak poświęcenia czasu).

Najistotniejsza jest MASOWOŚĆ zgłoszeń – im więcej osób się uskarża na krwawe banery, tym większa szansa, że sąd uzna je za niezgodne z prawem. Już kilka takich spraw udało się wygrać! 

Załącznikiem do zgłoszenie pisemnego jest zdjęcie. W przypadku furgonetek musi obejmować numer rejestracyjny i – najlepiej – tabliczkę z nazwą ulicy lub innym elementem umożliwiającym identyfikację lokalizacji.

Reakcją na takie działania może być złożenie:

  • petycji do władz miejskich o interwencję w sprawie manipulacyjnych bannerów antyaborcyjnych w przestrzeni miejskiej  (pobierz  wzór petycji); adresy do wysyłki: Sekretariat.GP@um.warszawa.pl; sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl; Sekretariat.BE@um.warszawa.pl; Sekretariat.BPZ@um.warszawa.pl; Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl. Wzór skierowano do władz Warszawy, ale jest edytowalny, więc można zmienić adresatów i skierować do włodarzy własnego miejsca zamieszkania.
  • skargi do Rzecznika Praw Dziecka (pobierz wzór skargi);
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 2016 poz. 1137 ze zm.) w związku z art. 14 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach (pobierz wzór zawiadomienia);
  • zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 63 a Kodeksu Wykroczeń, tj. umieszczeniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym plakatu i napisu oraz wystawienie ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem (pobierz wzór zawiadomienia)
  • zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art.51 oraz art. 141 Kodeksu wykroczeń, tj. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku (pobierz wzór zawiadomienia)
  • opinia przyjaciela sądu w sprawie o krwawe bannery tutaj. Jeśli zgłoszona przez Ciebie sprawa trafi do sądu, skontaktuj się z Federacją (prawniczka@federa.org.pl), a wyślemy amicus curiae do danego sądu.

Przeczytaj również stanowisko Zespołu Prawnego w/s manipulacyjnych banerów anti-choice.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: zespol_prawny@federa.org.pl.