Doświadczenia aborcyjne Polek

Doświadczenia aborcyjne Polek
Autor/-ka: Centrum Badania Opinii Społecznej
Rok: 2013
Zakres: ogólnopolski
Rodzaj dokumentu: komunikat z badań
Rodzaj danych: ilościowe
Rodzaj badania: statystyczne

Niemal od początku lat dziewięćdziesiątych CBOS monitoruje społeczny stosunek do przerywania ciąży. Jak pokazują wyniki najnowszych pomiarów, zdania na temat dopuszczalności aborcji są wyraźnie podzielone. Ale nie zawsze tak było. Wprawdzie historia naszych badań nie sięga bardzo daleko, jednak analiza ich wyników pozwala na pewne generalizacje. Dane, którymi dysponujemy, pokazują, że dość dobrym predyktorem społecznych opinii są obowiązujące w danej chwili regulacje prawne. Do roku 1993 – gdy prawo było względnie liberalne – przeważało przyzwolenie na przerywanie ciąży. Wkrótce po jego zaostrzeniu, odsetek osób opowiadających się za legalną aborcją zaczął topnieć1. I być może mamy tu do czynienia z idealną z punktu widzenia instytucji kontroli społecznej sytuacją, w której przekonania Polaków ewoluują w kierunku zgodnym z obowiązującym
prawodawstwem. Oficjalne nakazy i zakazy mogą rzutować na to, co sami uważamy za moralne, dopuszczalne, przyzwoite. Niewykluczone jednak, że kontekst prawny często nie tyle kreuje poglądy, ile prowokuje do uległości, wymuszając deklaracje społecznie poprawne. Choć w tym konkretnym przypadku nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego z całą stanowczością (bo i polaryzacja opinii dowodzi, że dużo osób nie ulega takim wpływom), obiektywne uwarunkowania muszą odciskać piętno na deklaracjach dotyczących osobistych doświadczeń – odpowiedziach kobiet pytanych, czy przerwały ciążę. Dość rygorystyczne
prawo, charakter dyskursu publicznego, a także ogólna delikatność problemu sprawiają, że temat aborcji funkcjonuje w Polsce w sferze tabu.
(w Wprowadzenia)

logo RÓWNOŚĆ.INFO Czytelnia na stronie internetowej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny powstała we współpracy z RÓWNOŚĆ.INFO - www.rownosc.info